Boletice Klet

Místa paměti a paměťové instituce

Martina Tůmová

Paměťové instituce uchovávají a předávají informace o minulosti a proměnách místní krajiny. Zahrnují primárně muzea nebo samostatné stálé expozice, v širším významu pak archivy a sbírky, které obsahují a spravují související archivní dokumenty. Zejména muzea pak lze definovat jako instituce, které získávají, uchovávají a zkoumají; zprostředkují a vystavují hmotné doklady o člověku a jeho prostředí za účelem studia, výchovy a potěšení (více viz Dolák 2013; Šobáňová 2012; Matero 2008).

Cíle

S využitím příkladu muzejních expozic vytvořit základní přehled a typologii paměťových institucí, které se nacházejí v širších hranicích zájmového území nebo se ve svých expozicích k zájmovému území vztahují.

Data a metody

Seznam paměťových institucí byl vytvořen zejména na základě rešerše elektronických informačních zdrojů. Z tohoto důvodu jej není možné považovat za zcela kompletní (existuje mnoho zejména soukromých sbírek, které se prostřednictvím internetu téměř neprezentují), avšak pro naplnění cílů projektu jej lze považovat za dostatečně validní.

V první fázi byla vytvořena databáze lokálních expozic vycházející z informací o českých muzeích poskytovaných Asociací muzeí a galerií ČR. Získané údaje byly dále doplněny informacemi dostupnými z popularizačních webových projektů „Do muzea!“ a „Muzeum.cz“. Ve druhé fázi byly expozice vyhledávány podle hlavních lokalit v zájmových územích, tedy podle větších měst s více než tisíci obyvateli. Výsledná databáze obsahuje bližší informace k jednotlivým paměťovým institucím – adresu, GPS lokalizaci, odkaz na web instituce.

Paměťové instituce (muzea a jednotlivé expozice) byly poté analyzovány s ohledem na zaměření expozic a sbírek, které jsou v nich uloženy a prezentovány veřejnosti. Expozice byly rozděleny do dvou základních kategorií:

  1. podle vztahu k přeměně krajiny v zájmovém území (v mapě vyjádřeny sklonem mapové značky) na ty, které:
  • se přímo vztahují k zájmovému území a prezentují minulost a proměny místní krajiny v zájmovém území;
  • nepřímo, resp. pouze volně, prezentují minulost a proměny krajiny v zájmovém území (např. městská muzea, neprezentují konkrétní proměnu krajiny).
  1. podle měřítkové úrovně (v mapě vyjádřeny velikostní mapové značky) na ty, které představují: 
  • instituce lokálního významu;
  • instituce regionálního významu.

V posledním kroku byly sbírky a expozice charakterizovány z obsahového hlediska a zaměření. Mapové značky pomocí barev zachycují maximálně tři nejtypičtější témata, kterým se expozice věnují.

 

Mapa: Muzejní expozice v zájmovém území Milovice

 Mostecko

 

Tabulka: Přehled expozic zobrazených na mapě zájmového území

Lokalita

Název expozice

Webové stránky muzea / expozice

Most

2. Uhelné safari

http://www.uhelnesafari.cz/cz/

4. Kostel Nanebevzetí Panny Marie

https://www.kostel-most.cz/en

5. Oblastní muzeum a galerie v Mostě

https://www.muzeummost.cz/cz/

9. Severočeský letecký archiv Most

http://sla-most.cz/

10. Památník obětem II. světové války v Mostě

http://www.pamatnik-most.cz/web/

11. Válečné muzeum Sudety

http://valecnemuzeumsudety.cz/index.php

Litvínov

3. Offroad Safari

https://www.offroadsafari.cz/

13. Zámek Litvínov

https://www.mulitvinov.cz/zamek-valdstejnu/d-420329

1. Podkrušnohorské technické muzeum

http://www.ptm.cz

Horní Jiřetín

Zámek Jezeří

https://www.zamek-jezeri.cz/cs

Chomutov

Oblastní muzeum v Chomutově

https://www.muzeumchomutov.cz/

Jirkov

Technické muzeum Červený hrádek

http://www.zamek-cerveny-hradek.cz/

Bílina

Webové muzeum Bílina

http://muzeum-bilina.netstranky.cz/

 

Výsledky

Zájmové území Mostecko se vyznačuje velkými proměnami krajiny v důsledku rozsáhlé montánní činnosti. Ta je prezentována v několika muzeích i dalších institucích v Mostě a okolí. Mezi nejvýznamnější expozice patří Podkrušnohorské technické muzeum, které se nachází v oblasti bývalého dolu Julius u Litvínova. Zahrnuje představení veškerých činností, přístrojů i zařízení, které zabezpečují hlubinnou těžbu hnědého uhlí. Zajímavé seznámení s prostředím hnědouhelných dolů – zaniklých i aktivních – nabízí také Uhelné safari nebo Offroad safari. Obojí přináší návštěvníkům přímý pohled na činné hnědouhelné doly. Formou exkurzí (tzv. zážitkový turismus) jsou účastníci autobusem či terénními auty provezeni po rozsáhlém areálu dolu, kde se seznamují nejen s aktivními hornickými stroji a dalšími zařízeními, ale i se způsoby rekultivace krajiny a jinými dílčími zajímavostmi na tomto území. Expozice v Kostele Nanebevzetí Panny Marie v Mostě prezentuje návštěvníkům dokumentaci k přesunu kostela z původní lokality starého Mostu.

Druhým tématem nejčastěji zastoupeným v místních muzeích a expozicích je druhá světová válka na Mostecku – vojenství a letectví. Toto téma reflektuje hned několik muzeí v Mostě i v Červeném Hrádku u Jirkova a v neposlední řadě také mostecký Památník obětem druhé světové války, v němž se nachází zajímavá expozice včetně mnoha obrazových dokumentů.

Jedinečný přístup k muzejní prezentaci rozvíjí město Bílina, které leží sice těsně za hranicí jeho vymezení, ale úzce s charakterem krajiny Mostecka souvisí. V tomto městě však návštěvníci nenajdou klasické muzeum v některých z městských budov. Mohou si však o Bílině mnohé zjistit z internetových stránek. Bílina prezentuje projekt tzv. webového muzea, v němž seznamuje se svou historií i drobnými lidovými řemesly, která byla v určitých obdobích vývoje regionu významná.

Archivní dokumenty k zájmovému území Mostecka najdeme ve Státním okresním archivu v Mostě. Pro hornickou činnost pak zejména v dokumentaci fondu Obvodní báňský archiv Státního oblastního archivu v Litoměřicích.

Použitá literatura a zdroje