Jádrové území

 

Širší území

 
 

Částečně zaniklá a přeměněná hornická (montánní, těžební) krajina Kutnohorska

Krajina po staletí dominantně ovlivňovaná intenzivní těžbou stříbrných rud. Montánní krajina se od svého vzniku ve druhé polovině 13. století kontinuálně vyvíjela. Těžba trvale poznamenala především reliéf jádrového území, který je detailně rozčleněný těžebními tvary, jako jsou mohutné pásy hald vytěžené hlušiny a strusky, těžební jámy, pinky, propadliny a opuštěné kamenolomy. Nejintenzivnější těžba skončila již před staletími, v menší míře pokračovala hlubinná těžba polymetalických rud soustředěná v Rudných dolech na Kaňku do 80. let 20. století. Ještě za socialismu ve druhé polovině 20. století vzniklo pod Kaňkem rozsáhlé odkaliště, jehož těleso bylo později opakovaně rekultivované a zalesňované.

Hornická těžební krajina Kutné Hory byla od středověku až do 19. století zcela odlesněná. Na těžebních tvarech včetně hald vyrostla spontánně sídelní zástavba Kutné Hory a Kaňku. Mnohé těžební tvary tím byly setřeny, překryty nebo zanikly zejména v samotném městě Kutná Hora. V podstatně řidší a prostorově mnohem menší zástavbě Kaňku se velmi dobře zachoval 1,5 km dlouhý pás mohutných hald na nejbohatším stříbronosném Staročeském pásmu.

Odlesněná a zčásti zastavěná těžební krajina byla v minulých staletích využívána především zemědělsky. Až do 19. století převládala ve využití ploch orná půda (pole). Jenom na haldách nebo v detailně rozčleněném, těžební činností zprohýbaném reliéfu, byly chudé obecní pastviny nebo neplodná půda.

Hlavní změny ve využívání krajiny nastaly od poloviny 19. století a pokračovaly po celé 20. století dodnes. Spočívaly v postupném zalesňování nejprve neplodných ploch na Kaňkovských vrších, v místech nejvíce poznamenaných těžbou. Postupně se lesní plochy rozšiřovaly i na méně úrodnou zemědělskou půdu. Kolem města tak vznikl nesouvislý prstenec zelených lesních ploch, které jsou zařazeny v kategorii lesů zvláštního určení a slouží především rekreačním a sportovním účelům. Ve 20. století dále ubývalo orné půdy, která se dnes již v jádrovém území prakticky nevyskytuje. Místo polí zaujaly ve 20. století postupně ovocné sady a také rozšiřující se městská zástavba. Rozsáhlé třešňové sady obsadily celý jižní svah Kaňkovských vrchů.

Ve 2. polovině 20. století vzniklo v Kutné Hoře ovocnářské středisko státního statku Čáslav a celé město obklopily stovky hektarů dalších ovocných stromů – jabloní, broskvoní i rybízových plantáží. Po roce 1990 byla většina těchto sadů opuštěna a zanikla. Část jejich plochy se vrátila orné půdě, asi na 50 hektarech byly založeny nové vinice, část leží ladem a zarůstá novou divočinou, některé části se postupně zastavují novou zástavbou rodinných a řadových domů.

 

   talčítko foto  talčítko video  talčítko srovnavaci foto

KH 1

Srovnávací foto

Kutná Hora I. | Kutná Hora II. | Sedlec

Pohled na centrum Kutné Hory od Chrámu sv. Barbory v roce 1908 a 2018

Kutna Hora 1908 kostel sv Jakuba IMG 1377

Foto z roku 1908 viz http://fotohistorie.cz/FullFoto.aspx?photoID=4244
Foto z roku 2018: Zdeněk Kučera

 

Pohled na chrám sv. Barbory od železničního mostu v údolí Vrchlice v Kutné Hoře v roce 1909 a 2018

Kutna Hora 1909 IMG 1411

Foto z roku 1909 viz http://fotohistorie.cz/FullFoto.aspx?photoID=4248
Foto z roku 2018: Zdeněk Kučera

 

Pohled na Kutnou Horu v roce 1909 a 2018

Kutna Hora 1909 02 IMG 1421

Foto z roku 1909 viz http://fotohistorie.cz/FullFoto.aspx?photoID=4238
Foto z roku 2018: Zdeněk Kučera

 

Pohled na kostel sv. Jakuba v Kutné Hoře v roce 1914 a 2018

Kutna Hora 1914 kostel sv Jakuba IMG 1380

Foto z roku 1914 viz http://fotohistorie.cz/FullFoto.aspx?photoID=8204
Foto z roku 2018: Zdeněk Kučera

KH 1

Srovnávací foto

Kutná Hora I. | Kutná Hora II. | Sedlec

Továrna na tabák v Sedlci v roce 1910 a 2018

Sedlec 1910 IMG 1431

Foto z roku 1910 viz http://fotohistorie.cz/FullFoto.aspx?photoID=12563
Foto z roku 2018: Zdeněk Kučera

 

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci v roce 1888 a 2018

Sedlec kostel 1888 IMG 1344

Foto z roku 1888 viz http://fotohistorie.cz/FullFoto.aspx?photoID=50037
Foto z roku 2018: Zdeněk Kučera

KH 1

Srovnávací foto

Kutná Hora I. | Kutná Hora II. | Sedlec

Kamenný dům v Kutné Hoře v roce 1926 a 2018

Kutna Hora 1926 Kamenny dum IMG 1359

Foto z roku 1926 viz http://fotohistorie.cz/FullFoto.aspx?photoID=8206
Foto z roku 2018: Zdeněk Kučera

 

Pohled na chrám sv. Barbory a Jezuitskou kolej v Kutné Hoře v roce 1940 a 2018

Kutna Hora 1940 IMG 1413

Foto z roku 1940 viz http://fotohistorie.cz/FullFoto.aspx?photoID=4253
Foto z roku 2018: Zdeněk Kučera

 

Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře v roce 1944 a 2018

Kutna Hora 1944 chram sv Barbory IMG 1394

FFoto z roku 1944 viz http://fotohistorie.cz/FullFoto.aspx?photoID=4242
Foto z roku 2018: Zdeněk Kučera

 

Pohled na centrum Kutné Hory v roce 1950 a 2018

Kutna Hora 1950 02 IMG 1415

Foto z roku 1950 viz http://fotohistorie.cz/FullFoto.aspx?photoID=39927
Foto z roku 2018: Zdeněk Kučera

 

Pohled na chrám sv. Barbory a Jezuitskou kolej v Kutné Hoře v roce 1953 a 2018

Kutna Hora 1953 IMG 1389

Foto z roku 1953 viz http://fotohistorie.cz/FullFoto.aspx?photoID=4254
Foto z roku 2018: Zdeněk Kučera

KH 1

Částečně zaniklá a přeměněná hornická krajina Kutnohorska

 

Video vzniklo v roce 2018 jako výstup projektu

Ministerstva kultury ČR NAKI II: Dědictví zaniklých krajin: identifikace, rekonstrukce, zpřístupnění.

 

kamera a střih: Miroslav Čábelka, Lucie Kupková

text: Zdeněk Lipský