KH 1

Současný krajinný ráz montánní krajiny Kutnohorska

Charakteristika krajinného rázu | Hornická krajina Kutnohorska

Současný krajinný rázVýznam charakteristik krajinného rázu | Fotogalerie

Zdeněk Lipský

 

Charakteristika krajinného rázu

Význam charakteristiky

Členitý pahorkatinný reliéf (makroreliéf)

zásadní, určující

Pestré montánní tvary reliéfu, konvexní i konkávní (mezoreliéf) – haldy, propadliny, pinky, vytěžené jámy

zásadní, určující

Opuštěné kamenolomy

významná

Pestrý krajinný pokryv/vegetační kryt s vysokým podílem trvalých vegetačních struktur (zelených ploch)

zásadní, určující

Lesní porosty, křovinaté porosty

zásadní, určující

Ovocné sady (včetně opuštěných) a vinice

zásadní, určující

Postagrární lada, travinobylinné stepní a lesostepní porosty

významná

Postindustriální plochy, opuštěné objekty

významná

Ohrazené pastviny s chovem ovcí

významná

Okrajová sídelní zástavba, rozlézání sídla do krajiny

významná

Naučné stezky a jejich tabule, turistické a sportovní značené trasy, novodobé menhiry, sportovní a rekreační objekty

významná, doplňující