Želivka

Typologie přírodní krajiny

Dušan Romportl

Cíle

Cílem typologie bylo zasazení modelových oblastí do širšího kontextu přírodních podmínek České republiky. Jako vhodný prostorový rámec slouží typologie přírodní krajiny vytvořená na základě syntézy klíčových fyzickogeografických faktorů prostředí.

Data a metody

Typologie přírodních krajin je založena na syntéze charakteristik klimatu, reliéfu a substrátových poměr. Odpovídající data (digitální model reliéfu, klimatologická data a geologická mapa) byly pomocí analýzy hlavních komponent sloučeny a výsledný vícepásmový rastr byl pak segmentován v prostředí programu eCognition do jednotlivých polygonů. Tyto byly následně klasifikovány do konečných typů přírodních krajin.

Výsledky

Výsledná mapa krajinných typů ukazuje vybraná modelová území v širším kontextu přírodních poměrů. Poskytuje jednak přehled o rozdílech mezi jednotlivými modelovými lokalitami a zároveň ukazuje vnitřní heterogenitu širšího okolí zájmových území. Současně pomáhá interpretovat sledované procesy v krajině modelových lokalit.

TPK 2021

Použitá literatura a zdroje

  • D. ROMPORTL, T. CHUMAN, Z. LIPSKÝ: Typologie současné krajiny Česka, Geografie–Sborník ČGS 118 (1), 16-39.
  • T. Chuman, D. Romportl: Multivariate classification analysis of cultural landscapes: An example from the Czech Republic, Landscape and Urban Planning 98 (3-4), 200-209.

Želivka

Ochrana přírody

Ochrana přírody | NATURA 2000

Dušan Romportl

Cíle

Stav územní ochrany přírody a krajiny spolurozhoduje o dalším vývoji zaniklých krajin. Cílem analýzy je proto vyjádřit rozsah a prostorové rozložení hlavních kategorií zvláště chráněných území.

Data a metody

Pro vizualizaci stavu územní ochrany přírody a krajiny byla využita volně dostupná databáze zvláště chráněných území a vrstva lokalit soustavy NATURA 2000, které poskytuje AOPK ČR. Znázorněny tak byla jak velkoplošná, tak maloplošná chráněná území – národní parky a chráněné krajinné oblasti, (národní) přírodní rezervace a (národní) přírodní památky; a dále Ptačí oblasti a Evropsky významné lokality.

Výsledky

Želivka

Použitá literatura a zdroje

  • AOPK ČR (2018): Databáze ochrany přírody a krajiny.
  • HOŠEK, M.; ŠKAPEC, L. (eds.) (2012). Příroda České republiky v mapách. Vyd. 1. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. 36 s. ISBN 978-80-87457-26-9.

Želivka

Historické změny vegetace

Jaroslav Vojta

Cíle

Cílem bylo zjistit jakému typu využití krajiny koncem 19. století odpovídají současné biotopy zjištěné mapováním NATURA 2000.

Data a metody

Stav krajiny v polovině 19. století zobrazuí data vytvořená vektorizací barevných rastrových kopií tzv. císařských povinných otisků map Stabilního katastru. Mapa aktuální vegetace je přejata z mapování NATURA 2000 (http://www.nature.cz/natura2000-design3). Obě vektorové vrstvy byly překryty (intersect). Jsou prezentovány generalizované mapy a grafy s vypočtenými podíly historického land use na současných biotopech NATURA 2000.

Výsledky: Travinná vegetace

V této kulturní krajině nacházíme pouze fragmenty travinných biotopů (mapa 1) a většina z nich je na bývalé orné půdě (graf 1). Jako v jiných oblastech, i zde se na bývalé zemědělské půdě vyvinula většina mezofilních ovsíkových luk (tab. 1) zatímco vlhčí a aluviální louky jsou většinou kontinuální (tab. 1).

Změny vegetace

Mapa 1: Travinná vegetace podle NATURA 2000 (viz tab. 1) na podkladě historického land use.

 

Změny vegetace

Graf 1: Procentuelní podíl historického využití krajiny v současné vegetaci trávníků
(šrafovaně je vyznačen podíl méně reprezentativních lokalit).

 

 biotop

 lesy

 pastviny a louky 

 pole

 ostatní 

 celková rozloha [m2

 T1.1

0.3%

9.0%

90.5%

0.2%

123561.7

 T1.4

0.2%

85.5%

10.8%

3.4%

27669.4

 T1.5

0.0%

87.5%

8.4%

4.1%

2078.7

 T1.6

0.0%

100.0%

0.0%

0.0%

1764.9

 podíl na celkové rozloze 

0.3%

24.7%

74.2%

0.8%

155074.7

 

Tabulka 1: Procentuelní podíl historického využití krajiny v současné vegetaci bezlesých biotopů.

 

Výsledky: Lesy

Lesy jsou většinou kontinuální, nově vzniklé lesy mají většinou zhoršenou kvalitu (mapa 2, graf 2). Na bývalých loukách vznikla většina lužních lesů, kdežto na polích zhruba polovina acidofilních doubrav (tab. 2). V oblasti převažující boreokontinentální a hadcové bory jsou většinou kontinuální, avšak lze předpokládat, že v minulosti byly hojně využívány k pastvě.

Změny vegetace

 Mapa 2: Lesní vegetace podle NATURA 2000 (viz tab. 2)  na podkladě historického land use.

 

Změny vegetace

Graf 2: Procentuelní podíl historického využití krajiny v současné vegetaci mezofilních lesů
(šrafovaně je vyznačen podíl méně reprezentativních lokalit).

 

 biotop

 lesy

 pastviny a louky 

 pole

 voda

 zahrady 

 ostatni 

 celková rozloha [m2

 L2.2

8.5%

62.6%

7.0%

17.8%

0.9%

3.2%

124646.4

 L3.1

100.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

29175.9

 L5.4

91.4%

8.2%

0.0%

0.0%

0.0%

0.4%

17214.5

 L7.1

46.6%

1.1%

51.2%

0.0%

0.0%

1.2%

73662.9

 L8.1

96.6%

1.8%

0.9%

0.0%

0.0%

0.7%

430781

 L8.3

100.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

84572.4

 podíl na celkové rozloze 

77.7%

11.6%

6.6%

2.9%

0.2%

1.0%

760053.1

 

Tabulka 2: Procentuelní podíl historického využití krajiny v současné vegetaci lesních biotopů.

 

Použitá literatura a zdroje

  • Guth J. (2002): Metodiky mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd (metodiky podrobného a kontextového mapování).- AOPK ČR, Praha.
  • Chytrý M., Kučera T., Kočí M., Grulich V., Lustyk P. [eds.] (2010): Katalog biotopů České republiky - AOPK ČR, Praha.
  • Lustyk P., Guth J. (2009): Metodika aktualizace vrstvy mapování biotopů. AOPK ČR, Praha.
  • Data mapování Natura 2000 AOPK ČR, Praha.

Želivka

NATURA 2000 a konsolidovaná vrstva ekosystémů

Ochrana přírody | NATURA 2000

Dušan Romportl

 

Stránky se připravují.

Želivka

Význam jednotlivých charakteristik krajinného rázu

Charakteristika krajinného rázu | Krajina vodní nádrže Švihov (Želivka)

Současný krajinný rázVýznam charakteristik krajinného rázu | Fotogalerie

Zdeněk Lipský

Charakteristika krajinného rázu

Význam charakteristiky

Protáhlá vodní plocha vodárenské nádrže v zatopeném údolí Želivky

zásadní, určující

Zvlněný pahorkatinný reliéf s výškovými rozdíly do 100 m

zásadní určující

Krajinná mozaika využití ploch – střídání lesů a zemědělské půdy, doplněné malými venkovskými sídly spojenými sítí silničních komunikací

zásadní, určující

Velké kolektivizované bloky orné půdy na plošinách nad zaříznutým údolím Želivky a jejích přítoků

zásadní, určující

Smrkové porosty devastované kůrovcovou kalamitou, suchem a těžbou těžkou mechanizací

významná

Souvislé zalesnění v 1. PHO podél vodní nádrže převážně mladými smíšenými porosty

významná

Dopravní koridor dálnice D1

významná

Staré mosty tzv. Hiltlerovy dálnice přes zátoky vodárenské nádrže

doplňující

Silniční most silnice č. 150 přes vodárenskou nádrž u Bernartic

doplňující

Původní zástavba malých domů a usedlostí ve vesnicích, domy dnes často využité jako rekreační chalupy

významná

Mohutný hadcový lom a drtírna kamene u Bernartic

významná

Borové lesy s borůvčím v NPP Hadce u Želivky

významná

Opuštěný kostel sv. Petra a Pavla v Borovsku těsně nad hladinou vodárenské nádrže 

doplňující