Libavá

Fyzickogeografická charakteristika

Mapy přírodních poměrů | Mapy socioekonomických poměrů

Fyzickogeografická charakteristika | Socioekonomická charakteristika

Zdeněk Lipský

Krajina militární a postmilitární: vojenský újezd Libavá

Vojenský újezd Libavá leží v Jesenické podsoustavě (IVC), v geomorfologickém celku IVC-8 Nízký Jeseník, podcelku IVC-8E Domašovská vrchovina a okrsku IVC-8E-c Libavská vrchovina. Geologické podloží tvoří spodnokarbonské břidlice a droby.

Reliéf v převládající nadmořské výšce 500 – 600 m s výškovými rozdíly kolem 100 m typologicky odpovídá pahorkatině. Větší výškové rozdíly typu vrchoviny vytváří pouze údolí řeky Odry a zejména erozně zaříznuté údolí Bystřice na západním okraji vojenského újezdu, mimo jádrové území. Pro jádrové území v okolí Města Libavá jsou charakteristické plošiny se zarovnanými povrchy ve výšce 550 – 600 m a dlouhé mírné táhlé svahy se sklonem 2 – 5°. Větší sklony přes 10° se vyskytují pouze na kratších úsecích údolních svahů. Nejvyšší body, většinou mimo jádrové území, přesahují nadmořskou výšku 600 m (Dřemovická 643 m, Zadní Zlatná 657 m, Křížový vrch 643 m atd.). Z antropogenních forem reliéfu převládají tvary militární vzniklé vojenskou činností a sloužící výcviku vojsk, jako jsou okopy, valy, tankové pojezdy a plošiny, komunikační zářezy a náspy. Místy se vyskytují drobné opuštěné a zarostlé bývalé břidlicové lomy.

Vojenský újezd Libavá leží v klimatické oblasti chladné CH 7. Průměrná roční teplota vzduchu se pohybuje kolem 7°C, průměrný roční úhrn srážek dosahuje cca 700 mm. Léto bývá poměrně krátké s proměnlivým nestálým počasím, v zimě se vytváří sněhová pokrývka, která může dosáhnout výšky do 30 cm. Území je poměrně větrné, dobře provětrávané. Byly zde postaveny větrné elektrárny.

V půdním krytu na celém území převládají kambizemě modální až kambizemě dystrické vyvinuté na zvětralinách. Místy se vyskytují kryptopodzoly a ve vlhčím prostředí kambizemě oglejené.

Libavá se nachází ve fytogeografickém obvodu Českomoravského mezofytika, fytogeografický okres 75 Jesenické podhůří (podle Skalického a kol.). Přírodní lesní oblast (PLO) 29 Nízký Jeseník, lesní vegetační stupeň 4 bukový a 5 jedlovobukový (květnatá bučina s kostřavou, místy acidofilní bučina s jedlí podle Neuhäuslové a kol.).

V současném využití krajiny a krajinném pokryvu vojenského újezdu Libavá se střídají lesní porosty s plochami bezlesí, které tvoří většinou neudržované travní porosty zarůstající náletem dřevin, které slouží výcviku vojsk a jsou vystavené mechanickým disturbancím způsobovaným vojenskou činností. Lesy jsou jehličnaté nebo smíšené, v současné skladbě dřevin převládá smrk, buk, javor klen, významný je podíl modřínu. Mladé sukcesní porosty, které zarůstají sekundární bezlesí, tvoří především pionýrské dřeviny bříza a osika. Podél vodních toků rostou vrbiny a mokřadní olšiny. Na okrajích vojenského újezdu jsou travní udržovány extenzivní pastvou.

V řešeném území není žádné zvláště chráněné území přírody, jeho primárním využitím je vojenský výcvik vojsk.