Libavá

Land cover flows

Land cover flows | Stabilní krajinné prvky | Struktura krajiny

Tomáš Janík

Nahlížení na změny krajinného pokryvu pomocí konceptu Land cover flows (v mapě a dále také jen jako LCF) umožňuje nejen získat informaci o kategoriálních změnách krajinného pokryvu, ale poskytuje i informaci o procesu, který proběhl (Feranec et al. 2010). Díky tomu lze proces identifikovat a interpretovat a také plochu, na které probíhá, kvantifikovat a lokalizovat (EEA 2007).

Cíle

Použitím LCF lze názorně vizualizovat a dále také interpretovat krajinné procesy probíhající v daném území mezi dvěma či více časovými horizonty. Cílem analýz LCF je tak interpretovat vývoj krajinného pokryvu ve sledovaném období. Protikladem k LCF, tedy k plochám, které se změnily (bylo změněno jejich využití), jsou stabilní plochy, které v prvním i druhém sledovaném časovém horizontu měly stejné využití.

Data a metody

Land cover flows byly hodnoceny na základě dat vytvořených vektorizací barevných rastrových kopií tzv. císařských povinných otisků map Stabilního katastru popisující stav krajiny v polovině 19. století a aktuální stav využití území byl vytvořen s využitím katastrálních map a aktuálního ortofota ČÚZK (blíže viz metodika v oddílu „Vývoj využití krajiny“). Tyto dva datové sety popisující využití krajiny v polovině 19. století a v současnosti (2021) vstupovaly do analýzy land cover flows.

Pro potřeby analýzy získala každá třída krajinného pokryvu svůj kód. V prostředí software ArcGIS 10.8.1 (ESRI) pak došlo k překryvu datové vrstvy znázorňující krajinný pokryv vektorizovaný z map Stabilního katastru a ze současnosti. Pomocí funkce Union byly obě vrstvy protnuté za vzniku nové datové vrstvy, která pro každou plochu (polygon) nese pomocí kódu informaci o využití krajiny z obou použitých zdrojových datových setů (Stabilní katastr, současnost). Díky tomu lze zjistit, kde k jakým procesům došlo (kde se jaká třída proměnila v kterou) a také jak jsou plošně rozsáhlé.

Výsledky

Území v okolí Města Libavá se významně proměnilo, ve studovaném území na více než 72 % rozlohy. Původně zemědělsky využívaná krajina s ornou půdou byla ve svém využití extenzifikována a krajina také významně zarůstala lesními plochami, tyto procesy jsou zjevné z nejrozsáhlejších LCF, kdy se orná půda mění na trvalý travní porost a lesní plochy, popřípadě trvalý travní porost na lesní plochy. Vývoj tohoto území byl významně ovlivněn vznikem vojenského prostoru, který se projevil opouštěním půdy, které je patrné i z LCF, a také nárůstem ostatních ploch lokalizovaných v samotném Městě Libavá, přičemž jde například o plochy přímo spjaté s provozem vojenského újezdu.
Libavá

Tabulka 1 Land cover flows mezi podklady Stabilního katastru a současností.

 LCF větší než 0,2 km2

 Rozloha km

 Rozloha % LCF 

 Rozloha % území 

 orná půda -> trvalý travní porost

4,47

25,30

18,25

 orná půda -> lesní plochy

3,86

21,86

15,77

 trvalý travní porost -> lesní plochy

3,38

19,16

13,82

 orná půda -> opuštěná půda

2,31

13,07

9,42

 trvalý travní porost -> opuštěná půda 

1,21

6,83

4,93

 orná půda -> ostatní plochy

0,69

3,88

2,80

 trvalý travní porost -> ostatní plochy

0,41

2,30

1,66

 lesní plochy -> opuštěná půda

0,21

1,19

0,86

 

Literatura