Libavá

Historické změny vegetace

Jaroslav Vojta

Cíle

Cílem bylo zjistit jakému typu využití krajiny koncem 19. století odpovídají současné biotopy zjištěné mapováním NATURA 2000.

Data a metody

Stav krajiny v polovině 19. století zobrazuí data vytvořená vektorizací barevných rastrových kopií tzv. císařských povinných otisků map Stabilního katastru. Mapa aktuální vegetace je přejata z mapování NATURA 2000 (http://www.nature.cz/natura2000-design3). Obě vektorové vrstvy byly překryty (intersect). Jsou prezentovány generalizované mapy a grafy s vypočtenými podíly historického land use na současných biotopech NATURA 2000.

Výsledky: Travinná vegetace

Historie luk je velmi podobná jiným podhorským oblastem, značná část vznikla na opuštěné orné půdě (mapa 1). Oproti obvyklému schématu je však nápadné, že tyto porosty byly mapovateli většinou hodnoceny jako kvalitní (graf 1) a na bývalých polích hojně vznikly i oligotrofní porosty jako jsou smilkové trávníky (T2.3) nebo acidofilní trávníky mělkých půd (T5.5, tab. 1). Příčinou je nejspíše delší vývoj zdejších trávníků (zánik orné půdy proběhl nejspíše nedlouho po založení voj. újezdu) v porovnání s obvyklou situací v podhorských oblastech (zánik orné půdy v 90. letech 20. stol.). Orná půda zde také zanikla ještě před masivním nasazením umělých hnojiv a nedošlo tak k eutrofizaci půd. A nakonec některým biotopů mohlo výrazně prospět narušování půdního povrchu vojenskou technikou (to se týká zejména acidofilních trávníků mělkých půd). Pozoruhodné je též, že některé luční biotopy vznikly odlesněním, to je zřetelně důsledek rozšiřování vojenských cvičišť (mapa 1).

Změny vegetace

Mapa 1: Travinná vegetace podle NATURA 2000 (viz tab. 1) na podkladě historického land use.

 

Změny vegetace

Graf 1: Procentuelní podíl historického využití krajiny v současné vegetaci trávníků
(šrafovaně je vyznačen podíl méně reprezentativních lokalit).

 

 biotop

 lesy

 pastviny a louky 

 pole

 voda 

 ostatní 

 celková rozloha [m2

 T1.1

1.3%

23.5%

72.8%

0.0%

2.4%

65223.2

 T1.5

22.8%

57.4%

19.1%

0.0%

0.6%

79088.6

 T1.6

15.3%

43.1%

39.2%

0.1%

2.3%

73552.4

 T1.9

5.8%

48.8%

44.2%

0.0%

1.2%

189980.1

 T2.3

3.3%

24.4%

69.6%

0.0%

2.7%

246393.2

 T5.5

0.0%

37.2%

62.8%

0.0%

0.0%

3698.5

 podíl na celkové rozloze 

7.5%

37.5%

53.1%

0.0%

1.9%

657936

 

Tabulka 1: Procentuelní podíl historického využití krajiny v současné vegetaci bezlesých biotopů.

 

Výsledky: Lesy

Lesní biotopy jsou téměř z poloviny na bývalém bezlesí (mapa 2, graf 2). Jako v jiných územích mezi takto vzniklými lesy dominují jasanovo-olšové luhy (L2.2, tab. 2) a dubohabřiny (L3.1, tab.2). Naopak bučiny a suťové lesy jsou kontinuální.

Změny vegetace

 Mapa 2: Lesní vegetace podle NATURA 2000 (viz tab. 2)  na podkladě historického land use.

 

Změny vegetace

Graf 2: Procentuelní podíl historického využití krajiny v současné vegetaci mezofilních lesů
(šrafovaně je vyznačen podíl méně reprezentativních lokalit).

 

 biotop

 lesy

 pastviny a louky 

 pole

 voda 

 zahrady 

 ostatní 

 celková rozloha [m2

 L2.2

20.5%

55.7%

20.5%

1.5%

0.0%

1.8%

438390.1

 L3.1

0.0%

57.0%

29.3%

0.0%

0.0%

13.6%

13447.9

 L4

100.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

30326.6

 L5.1

100.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

172833.4

 L5.4

89.1%

10.9%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

137016.9

 podíl na celkové rozloze 

52.4%

33.7%

11.8%

0.8%

0.0%

1.2%

792014.9

 

Tabulka 2: Procentuelní podíl historického využití krajiny v současné vegetaci lesních biotopů.

 

Použitá literatura a zdroje

  • Guth J. (2002): Metodiky mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd (metodiky podrobného a kontextového mapování).- AOPK ČR, Praha.
  • Chytrý M., Kučera T., Kočí M., Grulich V., Lustyk P. [eds.] (2010): Katalog biotopů České republiky - AOPK ČR, Praha.
  • Lustyk P., Guth J. (2009): Metodika aktualizace vrstvy mapování biotopů. AOPK ČR, Praha.
  • Data mapování Natura 2000 AOPK ČR, Praha.