Karviná-Doly

Detailní fotorealistické modely

Eva Štefanová, David Maceška 

Cíle

Cílem byla rekonstrukce zaniklých objektů v území Karviná – Doly (mapa) dle dostupných archivních fotografií a dobových pohlednic.

karvina doly

Obrázek 1: Zničené kostely (http://www.znicenekostely.cz)

Celkem bylo zrekonstruováno pět zaniklých objektů:

 1. Kaple sv. Jana Nepomuckého (http://www.znicenekostely.cz/index.php?load=detail&id=11795#obsah)
 2. Kostel sv. Jindřicha (http://www.znicenekostely.cz/index.php?load=detail&id=13969#obsah)
 3. Zámecká kaple (http://www.znicenekostely.cz/index.php?load=detail&id=14182#obsah)
 4. Hrobka rodiny Larich-Mönnich (http://www.znicenekostely.cz/index.php?load=detail&id=15438#obsah)
 5. Kaple (http://www.znicenekostely.cz/index.php?load=detail&id=11784#obsah)

Data a metody

Pro zpracování 3D modelu byla použita následující data:

 • Historické fotografie a dobové pohlednice,
 • Výškový vrstevnicový model ZABAGED,
 • Přehledové mapy ČR – přehledky pro ZABAGED, Geoprohlížeč, Geoportál ČÚZK 2020.

Modelování konkrétních textur, oken, vchodů a dalších detailů bylo provedeno na základě historických fotografií a dobových pohlednic). Umístění 3D modelu do krajiny bylo provedeno pomocí výškového modelu ZABAGED.

Pro zpracování byl použit software 3ds Max, V-RAY, Gimp.

 

Výsledky

A) Fotorealistický 3D model kaple sv. Jana Nepomuckého a jeho srovnání s archivními fotografiemi

2 JNep aa
kaple sv. Jana Nepomuckého kaple sv. Jana Nepomuckého - 3D model
   
Chudobin Hostinec u Juříků foto Kaple sv. Jana Nepomuckého
kaple sv. Jana Nepomuckého kaple sv. Jana Nepomuckého - 3D model

 

B) Fotorealistický 3D model kostela sv. Jindřicha a jeho srovnání s archivními fotografiemi

kostel sv. Jindřicha kostel sv. Jindřicha
kostel sv. Jindřicha kostel sv. Jindřicha - 3D model
   
kostel sv. Jindřicha kostel sv. Jindřicha
kostel sv. Jindřicha kostel sv. Jindřicha - 3D model
   
kostel sv. Jindřicha jindrich cc
kostel sv. Jindřicha kostel sv. Jindřicha - 3D model
   
kostel sv. Jindřicha kostel sv. Jindřicha
kostel sv. Jindřicha         kostel sv. Jindřicha - 3D model

 

C) Fotorealistický 3D model zámecké kaple a jeho srovnání s archivními fotografiemi

Zámecká kaple Zámecká kaple
Zámecká kaple Zámecká kaple - 3D model

 

D) Fotorealistický 3D model hrobky rodiny Larich-Mönnich a jeho srovnání s archivními fotografiemi

Hrobka rodiny Larich-Mönnich Hrobka rodiny Larich-Mönnich
Hrobka rodiny Larich-Mönnich Hrobka rodiny Larich-Mönnich - 3D model
   
Hrobka rodiny Larich-Mönnich Hrobka rodiny Larich-Mönnich
Hrobka rodiny Larich-Mönnich Hrobka rodiny Larich-Mönnich - 3D model

 

E) Fotorealistický 3D model kaple a jeho srovnání s archivními fotografiemi

Kaple Kaple
Kaple Kaple - 3D modelF) Video prohlídka 3D modelů zaniklých objektů na YouTube

 

Použitá literatura a zdroje

Karviná-Doly

Modely krajiny jádrových území

Markéta Potůčková, Eva Štefanová

Jádrové území této postmontánní, postindustriální krajiny tvoří jediný katastr Karviná-Doly, v němž se nacházela původní Karviná, která prakticky zanikla v důsledku důlní těžby černého uhlí.

Cíle

Cílem zpracování archivních a soudobých leteckých snímků bylo vytvořit náhled na zájmové území a postihnout zásadní změny v jeho vývoji od 40. let 20. století do současnosti. Vzhledem k faktu, že výsledky slouží výhradně pro interpretační účely a vizualizaci změn, byla metodika zpracování archivních snímků zjednodušena. Dílčí snímky byly umístěny do souřadnicového systému S-JTSK s využitím zpětného protínání (rovnic kolinearity) a vlícovacích bodů, jejichž souřadnice byly odečteny ze soudobého ortofota a výškového modelu dostupných z webové mapové služby Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Pro účely zobrazení výškové členitosti území byl pak použit výškový vrstevnicový model ZABAGED.

Data a metody

A) Archivní letecké snímky

Letecké měřické snímky zachycující stav území v roce 1947 byly získány z Archivu leteckých měřických snímků ČÚZK. Černobílé snímky byly naskenovány s rozlišením 15 μm. S výjimkou konstanty kamery uvedené na rámu snímku nebyly známy prvky vnitřní orientace (tj. poloha hlavního snímkového bodu a zkreslení objektivu) a pro další zpracování byly zanedbány. Vzhledem k interpretačnímu účelu užití byla vzniklá geometrická zkreslení akceptovatelná. Pro získání prvků vnější orientace byly v každém snímku nalezeny alespoň 4 body identifikovatelné jak v archivním snímku, tak v současném ortofotu. Pomocí rovnic kolinearity byly dopočteny souřadnice středu promítání a sklony snímků. Snímky byly dále ortorektifikovány nad výškovým vrstevnicovým modelem ZABAGED. Ten byl následně využit i pro 3D vizualizaci krajiny z roku 1947. Pro zpracování byl použit software PCI Geomatica, ArcMap a ArcScene.

B) Ortofoto z 50. let

Ortofota z roku 1954 byla poskytnuta Českou informační agenturou životního prostředí Cenia. Pro 3D vizualizaci byla promítnuta na výškový vrstevnicový model ZABAGED. Pro zpracování byl použit software ArcMap a ArcScene.

C) Současné ortofoto

Současné ortofoto, které bylo získáno z Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, je zobrazeno nad výškovým vrstevnicovým modelem ZABAGED. Pro zpracování byl využit software firmy ESRI.

Výsledky

Snímky z let 1947 a 1954 zachycují původní Karvinou s její četnou obytnou zástavbou a těžebními areály bývalého dolu Barbora v jižní části, dnešního dolu ČSA v severní části a dolu Gabriela ve východní části území. Snímky dále dokládají zemědělské využití krajiny. Původní Karviná ve 2. polovině 20. století zcela ustoupila těžbě. V území dnes dominují lesy a křovinná vegetae, v důsledku poddolování a lokálním poklesům území vznikly nové vodní plochy. Významnými prvky zůstávají těžební areály a s těžbou spojené prvky jakou jsou odkaliště. Ze staré Karviné zůstal zachován hřbitov a kostel sv. Petra z Alkantary, které lze v současném snímku nalézt prakticky ve středu zájmového území v sousedství rybníka Pod farou.

Karviná-Doly
1947
 

Modely krajiny

1954
 
Modely krajiny
2018

 

Celkový pohled na katastrální území Karviná - Doly

Podkladová data © ČÚZK, Ortofoto ČR, 2017 / 2018 © Český úřad zeměměřický a katastrální, www.cuzk.cz

 

Použitá literatura a zdroje

 • Letecké měřické snímky, Archiv leteckých snímků ČÚZK, https://lms.cuzk.cz/lms/lms_prehl_05.html
 • Ortofoto z 50. let 20. století vytvořené v rámci projektu „Národní inventarizace kontaminovaných míst“, CENIA (2009 – 2012), http://cenia.cz
 • Ortofoto ČR z r. 2017 / 2018, © Český úřad zeměměřický a katastrální, http://www.cuzk.cz
 • Ortofota, WMS služba ČÚZK, https://geoportal.cuzk.cz
 • ŠAFÁŘ, Václav a Lenka TLAPÁKOVÁ. Alternative Methods of the Processing of Archival Aerial Photos. Geodetický a kartografický obzor / Geodetic and Cartographic Review, 2016, 62 (12), 253-257, ISSN 1805-7446.

Karviná-Doly

Prostorové modely prezentují převedení informací z reálného světa do digitální podoby. Prostorové modely krajiny předstatvují modely krajiny jádrových území a detailní fotorealistické modely částečně nebo zcela zaniklých objektů.

Prostorové modely krajiny