Boletice Klet

Kulturní památky a památková území

Jakub Jelen

Kulturní památky představují komplex dědictví, reprezentují takové hodnoty a významy vztahující se k minulosti, které mají být chráněny a zachovány i pro budoucí generace. Památková péče se zaměřuje na výzkum památek, jejich identifikaci, ochranu, dokumentaci či správu (Kuča 2018; Harvey 2001; Smith 2006). V mezinárodní rovině se ochraně památek věnuje organizace UNESCO, v Česku pak Národní památkový ústav (NPÚ), který je odbornou organizací státní památkové péče zřizovanou Ministerstvem kultury ČR.

Cíle

Hlavním cílem je poznání památek a památkových území evidovaných v Památkovém katalogu NPÚ, které mají souvislost se sledovanou přeměnou krajiny v jádrových (případně v širších zájmových) územích.

Data a metody

Seznam kulturních památek byl vytvořen na základě podrobné rešerše zdrojů Národního památkového ústavu. Tato instituce vytváří a spravuje tzv. Památkový katalog, který je dostupný na webových stránkách https://www.pamatkovykatalog.cz. Jedná se o relativně nový systém evidence památek obsahující komplexní údaje o jednotlivých objektech, kterých se dotýká zájem památkové péče. Katalog obsahuje základní popisné informace o památkách včetně fotografií a odkazů na umístění památek v katastrální mapě.

Za kulturní památky vyhlašuje Ministerstvo kultury České republiky podle zákona České národní rady o památkové péči č. 20/1987 Sb., nemovitou nebo movitou věc (popřípadě jejich soubor), který je významným dokladem historického vývoje, životního způsobu a prostředí společnosti od nejstarších dob do současnosti. Jako památky jsou, pro jejich historické, umělecké, vědecké a technické hodnoty, vnímány projevy tvůrčích schopností a práce člověka z nejrůznějších oborů lidské činnosti. Památky mohou také mít přímý vztah k významným osobnostem nebo historickým událostem.

Pro potřeby analýzy zájmových území byly z Památkového katalogu účelově selektovány pouze ty památky, které se přímo vztahují k charakterizované přeměně krajiny, tj. odkazují či připomínají specifický historický vývoj společnosti či hodnoty a významy odkazující na specifickou lidskou činnost v dané krajině. V Památkovém katalogu je každá památka textově popsána a zároveň je v něm uveden „popis památkové hodnoty“ určitého objektu. V mapě zobrazené památky byly selektovány na základě údajů obsažených v tomto popisu.

Výběr památek byl prováděn především z toho důvodu, aby došlo k co nejlepšímu vystižení charakteru zkoumané krajiny, jelikož Památkový katalog obsahuje velké množství záznamů, které reprezentují různá historická období či památkové hodnoty. V některých jádrových územích se však památky dokumentující sledovanou změnu krajiny nevyskytovaly, a proto bylo hledání rozšířeno na všechna katastrální území v zájmové oblasti. 

U každé památky je evidováno:

 • katalogové číslo,
 • název památky,
 • katastrální území, ve kterém se památka nachází,
 • kategorie památky (drobný objekt, objekt, areál, území),
 • datum získání statutu památky a památkové ochrany,
 • datum ztráty památkové ochrany,
 • typ památkové ochrany (kulturní památka, národní kulturní památka, dědictví),
 • anotace (stručný popis),
 • lokalizace (GPS souřadnice),
 • zdroj dat.

 

Jáchymovsko

 

Výsledky

V zájmovém území Jáchymovska je sledována postmontánní krajina a její proměny. Krušnohorské Jáchymovsko je jednou z nejvýznamnějších oblastí těžby nerostných surovin nejen v Česku, ale i v celosvětovém měřítku. Význam zdejšího montánního dědictví spočívá především ve velmi dlouhé době hornické činnosti (přes 700 let), dále v rozmanitosti dobývaných surovin, specifické montánní krajině, rozvoji hornických měst či utváření základů báňské vzdělanosti.

Nejvýznamnějším centrem je samotné město Jáchymov a jeho okolí, kde se nachází velké množství dolů či doprovodných objektů. Dominantou je důl Svornost z 16. století. Původně stříbrný důl, ve kterém se ale později těžil arzen, kobalt, radium či uran, je nejstarší hlubinný důl v Jáchymově a zároveň se jedná o nejstarší dosud činný důl nejen v Česku, ale i v Evropě. Dnes slouží k čerpání vody s obsahem radonu, která se využívá k léčebným účelům ve zdejších lázních. V dole Svornost je dochována podzemní hornická kaple, stovky starých dobývek i důlních chodeb. V celém komplexu pak představují dochovaná důlní díla ukázku systému těžby a dobývání rud od 16. do 20. století. Důlní díla z různých časových období se navzájem prolínají a představují jedinečný systém chodeb a dobývek.

V okolí Jáchymova je pak možné nalézt desítky dalších dolů, štol či povrchových pozůstatků po těžbě (např. odvaly a pinky na žíle Schweizer, revír Eliášské údolí atd.). Kromě samotných důlních děl je pak v Jáchymově dochováno množství dalších budov, které připomínají zdejší hornickou minulost (měšťanské domy včetně historického podzemí, mincovna, pomník Marie a Petra Curierových – objevitelů radia, kostel sv. Jáchyma či hrádek Freudenstein – Šlikův hrádek z 16. století).

Kromě oblasti Jáchymovska se nacházejí významné relikty hornické činnosti také v okolí Božího Daru, mezi které patří sejpy (drobný kopcovitý útvar hlušiny vysoký zpravidla 1–2 metry vzniklý během rýžování) či Blatenský vodní příkop, vodní kanál z 16. století s délkou cca 11,6 km, sloužící k přívodu pohonné vody pro důlní technická zařízení.

Odkazy na těžbu uranových rud z druhé poloviny 20. století je možné nalézt ve městě Ostrov, kde se nachází národní kulturní památka Věž smrti, která sloužila jako třídírna uranové rudy a je dokladem tragických nelidských podmínek, které panovaly v uranovém hornictví. Věž stojí na místě bývalého pracovního tábora pro politické vězně Vykmanov II s označením „L“ (likvidační) z roku 1950.

Jáchymovské montánní dědictví se utvářelo od poloviny 20. století, kdy za kulturní památky byly prohlašovány prvky spojené s těžbou stříbra v 16. století (např. mincovna, Šlikův hrádek), po roce 1989 pak začaly být za kulturní památky prohlašovány i pozůstatky po uranovém hornictví (největší počet pak po roce 2010).

V roce 2019 došlo k významnému posunu a potvrzení výjimečnosti hodnot Krušnohorského montánního dědictví, jelikož dne 6. července rozhodl výbor pro světové dědictví UNESCO na svém zasedání v ázerbájdžánském Baku o zápisu Hornického regionu Erzgebirge/Krušnohoří na seznam světového kulturního dědictví UNESCO.

Některé z komponent tohoto rozsáhlého zápisu se nacházejí i v zájmovém území, jedná se tedy o:

 • Hornickou krajinu Jáchymovsko, Hornická krajina Abertamy – Boží Dar – Horní Blatná;
 • Hornickou krajinu na vrchu Mědník;
 • Národní kulturní památku Věž smrti (označována jako Rudá věž smrti). 

Použitá literatura a zdroje

 • HARVEY, D.C. (2001) Heritage pasts and heritage presents: Temporality, meaning and the scope of heritage studies. International Journal of Heritage Studies, 7(4): 319–338.
 • KUČA, K. a kol. (2018): Průvodce po památkách ve správě Národního památkového ústavu. Národní památkový ústav, Praha.
 • Národní památkový ústav (2006): Mezinárodní dokumenty o ochraně kulturního dědictví. Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví. Národní památkový ústav – ústřední pracoviště, Praha.
 • Národní památkový ústav (2015): Památkový katalog. Dostupné z: https://pamatkovykatalog.cz
 • SMITH, L. (2006): The Uses of Heritage. Routledge, London–New York.
 • Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. In: Sbírka zákonů České republiky. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz (online 5. 11. 2018).

Boletice Klet

Odraz historie a proměn místní krajiny v obecních znacích

Miroslav Šifta

Každý obecní znak je nejen vizitkou, ale i „kronikou“ obce. Prostřednictvím užitých grafických prvků vypovídá o její minulosti, pamětihodnostech, tradicích či pověstech, stejně jako o hospodářských a kulturních aktivitách dřívějších obyvatel, nebo o podobě krajiny současné i minulé (zaniklé). Pokud je znak obce zpracován podle heraldických zásad a pokud jeho ikonografie nezkresluje nebo neposouvá realitu, je cenným pramenem řady lokálních i regionálních historickogeografických informací.

Cíle

Nalezení odkazů ke krajině a jejím změnám v rámci symboliky využívané v obecních znacích zájmového území.

Data a metody

Obsahová analýza znaků obcí v zájmovém území

Pro analýzu formy a obsahu grafického symbolu byla jako analytická metoda zvolena obsahová analýza (Krippendorff 2004; Rose 2007; Dvořáková 2010). Obsahová analýza byla původně zaváděna v mnoha oborech pro analýzu textů (v lingvistice, sociologii, antropologii, politologii ad.). Její jednotlivé kroky však lze velmi dobře použít i v rámci analýzy obrazových materiálů (Rose 2007), jimiž jsou i zkoumané regionální grafické symboly (znaky obcí). Znaky všech obcí v zájmovém území (k. 1. 10. 2019) jsou znázorněny v mapě (obr. 1). Ne všechny obce ale mají znak. Obecní znak mají tradičně města a městyse (dáno historickým právem měst vlastnit znak). Ostatní obce mohly začít „tvořit“ své komunální symboly až po roce 1990 (Šifta 2016). Mít komunální symbol povinností obcí není. Území obcí, které znak nemají, zůstávají v mapách na obr. 1 i 2 prázdná.

Při aplikaci obsahové analýzy je v prvním kroku zvolen typ zkoumaných materiálů, poté následuje jejich sběr. Na příkladu obsahové analýzy znaků obcí v Česku je zdrojem podkladů Registr komunálních symbolů (https://rekos.psp.cz). Ve druhém kroku je soubor znaků podroben analýze („čtení“, rozklíčování obsahu znaků) s výsledkem identifikace jednotlivých symbolů ve znaku (znak může obsahovat, a většinou obsahuje, více symbolů) a interpretace jejich významu. Ve třetím kroku je pak soubor identifikovaných symbolů rozřazen do předem stanovených kategorií (Buben 2003; Palát 2012). Pro nalezení odkazů k historii krajiny a jejím změnám v rámci symboliky využívané v obecních znacích zájmových území byly do analýzy následně zařazeny pouze symboly, které se vývoje krajiny dotýkají.

Do analýzy jsou tak vybrány symboly v kategoriích: zemědělství, vodní toky a plochy, poloha obce (např. symbol polohy obce na návrší, v údolí apod.), krajinné a přírodní prvky (výskyt skalního útvaru, památného stromu apod.), lesnatost, symboly hospodářského charakteru. Do kategorie ostatní jsou zařazeny všechny ostatní kategorie symbolů znázorněných ve znacích obcí (historické, církevní, kulturní, administrativní). V dalším kroku jsou výsledky kvantifikovány (pomocí jednoduché popisné statistiky jsou analyzovány četnosti použití symbolů a porovnány rozdíly mezi jednotlivými kategoriemi). Zastoupení typů symbolů ve znacích obcí zájmového území je znázorněno formou kartodiagramu (obr. 2). Následně jsou identifikovány prostorové vzorce ve využívání stejných či podobných symbolů ve znacích obcí v zájmovém území. Symboly využívané na více místech (ve více obecních znacích) tak často vypovídají o historii, vývoji a změnách krajiny v širším regionu.

Obr. 1: Znaky obcí v zájmovém území Jáchymovsko

Jáchymovsko

 

Obr. 2: Zastoupení typů symbolů ve znacích obcí zájmového území Jáchymovsko

Jáchymovsko

Výsledky

Zájmové území Mostecko patří mezi regiony, ve kterých se pozornost projektu Zaniklé krajiny ubírá především na tzv. postmontánní krajinu. Analýza symboliky obecních znaků (obr. 1) na Mostecku sleduje, zda a jak lokální grafické symboly odrážejí těžbu hnědého uhlí (převážná část z „červených“ polí v kartodiagramu, obr. 2), jestli zaznamenává změny krajiny s těžbou související, jak je obecně příroda a krajina oblasti v obecních znacích vyobrazena. Např. ve srovnání se zájmovým územím Jáchymovsko, kde se tradiční historická těžba barevných kovů v Krušnohoří odráží velmi hojně, je podkrušnohorská hospodářská činnost ve znacích obcí na Mostecku zobrazována podstatně méně často – těžba hnědého uhlí je historicky mnohem mladší, ale především se nepojí s pro region většinově pozitivně vnímanými charakteristikami. I přesto však znaky obcí na Mostecku montánní symboliku obsahují a odkazují i na mnoho dalších přírodních a krajinných prvků regionu.

Nejenom těžba uhlí, ale i historická těžba rud je symbolem hornických kladívek zobrazena ve znaku obce Lom. Ve znaku Horního Jiřetína jsou kladívka podle ikonografie znaku odkazem pouze k těžbě rud. Hornická kladívka ve znaku obcí Malé Březno, Mariánské Radčice a Polerady symbolizují těžbu hnědého uhlí. Odkazem k těžbě hnědého uhlí je i lem posázený položenými černými routami ve znaku Vrskmaně. K lokální hospodářské tradici, navíc zcela jiného charakteru, se dají zařadit i odkazy k včelařské tradici ve znaku Horního Jiřetína (figura slaměného úlu) a v minulosti tradičnímu pastevectví – beran ve znaku obce Želenice.

Ve znacích obcí na Mostecku se vyskytují i prvky odkazující k poloze („oranžovo-hnědá“ kategorie, obr. 2) blízké Krušným horám. Modré trojvrší ve znaku Mariánských Radčic znamená na obzoru „modrající“ se Krušného hory. Zelená tinktura (barva) ve znaku Vysoké Pece symbolizuje kromě lesů v okolí obce také to, že obec leží na úpatí hory Jedlová. Blízkost Krušných hor znázorňují také lomená břevna ve znaku obce Želenice. K poloze obce a okolním vrchům odkazuje ve znaku Braňan stříbrný (bílý) štít, ze kterého vytvářejí symbol křižovatky cest čtyři zelené rohy znaku – ty znázorňují čtyři vrcholy v okolí obce (Červený vrch, Na Skalce, Kaňkov a Mnišský les). Zajímavý je symbol dvoulisté letecké vrtule ve znaku obce Pesvice, který odkazuje k místnímu Letišti Chomutov (vzniklo jako provizorní vojenské letiště v říjnu 1938, během druhé světové války ho využívala vojenská letadla a po jejím skončení se zde školili začínající piloti). Znak obce Pesvice kromě letiště symbolizuje i místní dubové porosty (zelená tinktura a figura dubu).

Velmi rozšířenou symbolikou na Mostecku jsou odkazy k zemědělství („žlutá“ kategorie, obr. 2), které bylo v oblasti tradiční do zahájení využívání krajiny pro zisk hnědého uhlí. Zemědělská tradice je symbolizována ve znacích tradičně zlatou (žlutou) a/nebo zelenou tinkturou (Havraň, Želenice, Bílence), figurami obilných klasů (Horní Jiřetín, Louka u Litvínova, Všestudy). Obilné klasy odkazují k zemědělskému rázu obce Vrskmaň a hruška v témže znaku k bývalým sadům v obci. Tři hrušky symbolizují sadařskou tradici i ve znaku obce Lišnice. Na původní zemědělský ráz obce poukazuje rádlo ve znaku Lomu. Ve znaku obce Obrnice se vyskytuje vinný hrozen – odkaz historických vinic, které tu bývaly. Chmelová šištice a zelená tinktura ve znaku obce Polerady znázorňují dřívější pěstování chmele.

Odkazů k vodním tokům a plochám („modrá“ kategorie) se v rámci znaků obcí na Mostecku vyskytuje nemnoho. Stříbrné (bílé) vlnité břevno ve znaku obce Bílence symbolizuje Chomutovku. Lomský potok je ve znaku Lomu znázorněn modrou tinkturou. Modrá tinktura ve znaku Malého Března odkazuje ke Slatinickému a Lužnímu potoku a k řadě rybníčků, které na potocích leží.

K 1. 10. 2019 má v zájmovém území Mostecko obecní znak 96 % obcí (24 z 25 obcí).

Použitá literatura a zdroje

 • BUBEN, M. (2003): Encyklopedie heraldiky: Světská a církevní titulatura a reálie. Libri, Praha.
 • DVOŘÁKOVÁ, I. (2010): Obsahová analýza/formální obsahová analýza/kvantitativní obsahová analýza. AntropoWebzin, 6(2): 95–99.
 • KRIPPENDORF, K. (2004): Content Analysis: An Introduction to Its Methodology. Sage, Thousand Oaks.
 • PALÁT, P. (2012): Výstavba Terminologického slovníku v projektu Heraldické Terminologické Konvence. Heraldická terminologická konvence. www.heraldika-terminologie.cz/mapa-terminologicky-slovnik-v-projektu-htk-428 (16. 9. 2019).
 • ROSE, G. (2007): Visual Methodologies. An Introduction to the Interpretation of Visual Materials. Sage, Thousand Oaks.
 • ŠIFTA, M. (2016): Graphic Symbols and Local Identity: The Case of Use and Perception of Municipal Emblems in the Liberec Region (Czechia). Geografisk Tidsskrift-Danish Journal of Geography, 116(2): 147–158.
 • Registr komunálních symbolů. https://rekos.psp.cz (1. 10. 2019).

Boletice Klet

Paměť krajiny představuje vztah mezi krajinou a kulturou. Paměťové instituce uchovávají a předávají informace o minulosti a proměnách místní krajiny. Také každý obecní znak je jakousi „kronikou“ obce a svým způsobem vypovídá o její minulosti, pamětihodnostech, tradicích či pověstech, stejně jako o hospodářských a kulturních aktivitách dřívějších obyvatel, nebo o podobě krajiny současné i minulé (zaniklé).

Paměť krajiny

Boletice Klet

Místa paměti a paměťové instituce

Martina Tůmová

Paměťové instituce uchovávají a předávají informace o minulosti a proměnách místní krajiny. Zahrnují primárně muzea nebo samostatné stálé expozice, v širším významu pak archivy a sbírky, které obsahují a spravují související archivní dokumenty. Zejména muzea pak lze definovat jako instituce, které získávají, uchovávají a zkoumají; zprostředkují a vystavují hmotné doklady o člověku a jeho prostředí za účelem studia, výchovy a potěšení (více viz Dolák 2013; Šobáňová 2012; Matero 2008).

Cíle

S využitím příkladu muzejních expozic vytvořit základní přehled a typologii paměťových institucí, které se nacházejí v širších hranicích zájmového území nebo se ve svých expozicích k zájmovému území vztahují.

Data a metody

Seznam paměťových institucí byl vytvořen zejména na základě rešerše elektronických informačních zdrojů. Z tohoto důvodu jej není možné považovat za zcela kompletní (existuje mnoho zejména soukromých sbírek, které se prostřednictvím internetu téměř neprezentují), avšak pro naplnění cílů projektu jej lze považovat za dostatečně validní.

V první fázi byla vytvořena databáze lokálních expozic vycházející z informací o českých muzeích poskytovaných Asociací muzeí a galerií ČR. Získané údaje byly dále doplněny informacemi dostupnými z popularizačních webových projektů „Do muzea!“ a „Muzeum.cz“. Ve druhé fázi byly expozice vyhledávány podle hlavních lokalit v zájmových územích, tedy podle větších měst s více než tisíci obyvateli. Výsledná databáze obsahuje bližší informace k jednotlivým paměťovým institucím – adresu, GPS lokalizaci, odkaz na web instituce.

Paměťové instituce (muzea a jednotlivé expozice) byly poté analyzovány s ohledem na zaměření expozic a sbírek, které jsou v nich uloženy a prezentovány veřejnosti. Expozice byly rozděleny do dvou základních kategorií:

 1. podle vztahu k přeměně krajiny v zájmovém území (v mapě vyjádřeny sklonem mapové značky) na ty, které:
 • se přímo vztahují k zájmovému území a prezentují minulost a proměny místní krajiny v zájmovém území;
 • nepřímo, resp. pouze volně, prezentují minulost a proměny krajiny v zájmovém území (např. městská muzea, neprezentují konkrétní proměnu krajiny).
 1. podle měřítkové úrovně (v mapě vyjádřeny velikostní mapové značky) na ty, které představují: 
 • instituce lokálního významu;
 • instituce regionálního významu.

V posledním kroku byly sbírky a expozice charakterizovány z obsahového hlediska a zaměření. Mapové značky pomocí barev zachycují maximálně tři nejtypičtější témata, kterým se expozice věnují.

 

Mapa: Muzejní expozice v zájmovém území Jáchymovsko

Jáchymovsko

 

Tabulka: Přehled expozic zobrazených na mapě zájmového území

Lokalita

Název expozice

Webové stránky muzea / expozice

Jáchymov

1. Muzeum Královská mincovna Jáchymov

http://kvmuz.cz/kontakt/muzeum-kralovska-mincovna-jachymov#

2. Štola č. 1 Jáchymov

http://www.omks.cz/main.php?page=stola-c-1-jachymov

9. Důl Svornost

http://www.montanregion.cz/cs/montanregion/horni-mesto-jachymov/dul-svornost.html

Boží Dar

3. Vlastivědné muzeum Boží Dar

http://www.bozidar.cz/cs/zajimavosti/muzea/muzeum-bozi-dar.html

 

6. Štola Johannes

http://www.montanregion.cz/cs/montanregion/rudni-revir-zlaty-kopec-kaff/stola-johannes.html

Horní Blatná

Muzeum Horní Blatná (těžby rud)

https://www.horni-blatna.cz/turisticke-informace/muzeum-horni-blatna/

Abertamy

5. Hornické minimuzeum Abertamy

 

7. Štola Kryštof a důl Mauricius

http://www.montanregion.cz/cs/montanregion/cinovy-revir-hrebecna.html

12. Rukavičkářská expozice Abertamy

https://www.abertamy.eu/rukavickarska-expozice

Měděnec

Štola Marie pomocná

http://www.montanregion.cz/cs/montanregion/hornicka-krajina-na-vrchu-mednik/stola-marie-pomocna.html

Štola Země zaslíbená

http://www.montanregion.cz/cs/montanregion/hornicka-krajina-na-vrchu-mednik/stola-zeme-zaslibena.html

Kovářská

Muzeum letecké bitvy nad Krušnohořím

http://new.museum119.cz/

Nejdek

14. Muzeum Nejdek

http://www.nejdek.cz/kultura/muzea/muzeum-nejdek/

15. Retromuzeum Nejdek

https://retromuseum-nejdek.webnode.cz/

Ostrov

16. Piaristický klášter Ostrov

https://www.icostrov.cz/klaster-ostrov/

8. Třídírna uranové rudy (Věž smrti)

http://www.montanregion.cz/cs/montanregion/nominace-unesco-cr/ruda-vez-smrti.html

Nová Role

Porcelánová zastávka

https://www.fabriktour.cz/clanky/porcelanova-zastavka.html

 

Výsledky

Proměnám montánní krajiny Jáchymovska se věnuje velké množství expozic, ať už muzejních či přímo veřejnosti zpřístupněných dolů a štol, které reprezentují paměť místní krajiny prostřednictvím sebe sama. Mezi nejvýznamnější muzea tohoto území patří Muzeum Královská mincovna v Jáchymově, které připomíná dějiny Jáchymova a okolí v celé šíři. Zahrnuje přírodovědné a geologické expozice, bohatou středověkou knihovnu, expozici k jáchymovské těžbě od 16. až po 20. století i těžké období politických vězňů a pracovních táborů. Mezi paměťové instituce v této oblasti dále náleží dvě malá muzea – v Horní Blatné a Abertamech. Obě se věnují přímo hornictví, těžbě rozličných rud v Krušnohoří a zahrnují také dílčí doplňkové expozice k drobným řemeslům (např. paličkování) či mineralogii.

Ostatní montánní památky pak představují samotné doly. Zajímavostí, která však s hornictvím a především dějinami Jáchymovska ve 20. století úzce souvisí, je třídírna uranové rudy, tzv. Věž smrti ve Vykmanově u Ostrova. V ní pracovali političtí vězni odsouzení k nejvyšším trestům, na jednotlivých ze sedmi pater prosévali uranovou rudu přes velká síta bez jakýchkoliv ochranných prvků. Byli tak vystaveni velké dávce radiace prostřednictvím lehce se šířícího prachu z tříděné rudy, většina z nich pak v táboře zemřela. Tato památka společně s pěti dalšími lokalitami na české straně a 17 oblastmi v Sasku byla v létě roku 2019 zapsána na seznam světového dědictví UNESCO. Předpokládá se, že zpřístupněné expozice, štoly a doly budou proto do budoucna více modernizovány a připraveny na větší návštěvnost.

V zájmovém území Jáchymovska se kromě expozic přímo spjatých s hornictvím nachází i několik dalších zajímavých míst. Mezi ně patří druhá abertamská expozice rukavičkářství, která přibližuje dnes již méně známé lidové řemeslo. Dále také expozice zaměřené na další krušnohorská odvětví – lázeňství a osobnost Heinricha von Mattoniho, výrobu porcelánu nebo expozice k letecké bitvě nad Krušnohořím. Náboženskou tematiku, ale zároveň i bohatou obrazovou dokumentaci regionu, prezentuje expozice v piaristickém klášteře v Ostrově.

Archivní materiály Jáchymovska jsou uloženy ve Státním oblastním archivu v Plzni, Státním okresním archivu v Karlových Varech nebo příslušných archivních fondech dle studované problematiky. Politické procesy na Jáchymovsku je možné dohledávat i v Archivu bezpečnostním služeb při Ústavu pro studium totalitních režimů.

Použitá literatura a zdroje