Kladensko

Mapy přírodních poměrů

Mapy přírodních poměrů | Mapy socioekonomických poměrů

Fyzickogeografická charakteristika | Socioekonomická charakteristika

 Nadmořská výška Orientace reliéfu Sklonitost
Klad vyska zm Klad orient zm Klad sklon zm
Roční úhrn srážek  Průměrná roční teplota Průměrná délka vegetační sezóny
Klad srazky zm Klad teplota zm Klad veget zm

Kladensko

Fyzickogeografická charakteristika

Mapy přírodních poměrů | Mapy socioekonomických poměrů

Fyzickogeografická charakteristika | Socioekonomická charakteristika

Zdeněk Lipský

Zanikající industriální krajina Kladna: Kladno – Dubí, Hnidousy

Modelové území Kladenska leží západním okraji rozsáhlého geomorfologického celku VA-2 Pražská plošina, v geomorfologickém podcelku VA-2B Kladenská plošina a geomorfologickém okrsku VA-2B-2 Slánská tabule. Geologické podloží tvoří permské a karbonské pískovce, arkózy a jílovce, na něž v severní části nasedají svrchnokřídové (cenomanské a turonské) slepence, jílovce a pískovce. Ojediněle se vyskytují průniky neovulkanických těles, tvořených micénními nefelinity a pyroklastiky (Vinařická hora a Slánská hora). Mladší pokryvné útvary tvoří především sprašové pokryvy a závěje na plošinách a mírných svazích. V údolních nivách jsou zastoupené málo mocné nejmladší nivní sedimenty.

 Reliéf v převládající nadmořské výšce 300 – 360 m má charakter ploché pahorkatiny nebo tabule, která se zvolna sklání k severovýchodu k Vltavě. Původní sedimentární tabule je mírně rozčleněná nehlubokými širokými údolími potoků, které rovněž směřují k severovýchodu do Vltavy (Dřetovický potok, Týnecký potok, Knovízský potok, Zákolanský potok). Větší výškové rozdíly až přes 100 m jsou jenom na západním okraji území u Vinařic, způsobené nefelinickým sukem Vinařické hory (413 m) a zářezem Knovízského potoka. Jinak v reliéfu převládají plošiny (zarovnané povrchy) a mírně ukloněné svahy se sklonem 2 – 5°. Pro (post)industriální a postmontánní krajinu Kladenska jsou charakteristické také tvary antropogenního reliéfu, především množství industriálních zarovnaných povrchů a industriálních zpevněných teras s umělými povrchy, opuštěné těžební a průmyslové areály s haldami a dalšími montánními tvary po těžbě černého uhlí.

Kladno a Kladensko leží na přechodu mezi teplou a mírně teplou klimatickou oblastí (T2 a MT 11 podle Quitta). Průměrná roční teplota se pohybuje kolem 8°C, průměrný roční úhrn srážek je nízký a jen mírně převyšuje 500 mm. Zima je mírná a nestálá, bez dlouhotrvající sněhové pokrývky. Léto bývá teplé, často s delším suchým obdobím.

V půdním krytu se střídají hnědozemě modální vytvořené na spraších a kambizemě modální na zvětralinách, místy se vyskytují pararendziny vytvořené na výchozech slínitých hornin. V současných i zaniklých průmyslových areálech a v místech těžby, na skládkách a haldách zaujímají významný podíl také antroposoly (antropozemě) vytvořené na antropických a přemístěných substrátech.

Kladensko leží ve fytogeografickém obvodu České termofytikum, na východním okraji fytogeografického okresu 6 Džbán, na přechodu k fytogeografickému okresu 7 Středočeská tabule, fytotogeografický podokres 7c Slánská tabule. Lesy patří do přírodní lesní oblasti (PLO) 9 Kladensko-rakovnická pahorkatina, výškový vegetační stupeň 3 dubovobukový.  Potenciální přirozenou vegetaci podle Neuhäuslové by tvořila na většině území černýšová dubohabřina, jen na výslunných suchých stráních na severu (mimo jádrové území) teplomilná mochnová doubrava, naopak na vlhčích a chladnějších severních svazích ojediněle květnatá lipová bučina.

V současném využití krajiny a krajinném pokryvu v jádrovém území převládá městská sídelní a průmyslová zástavba, která se střídá s prolukami, opuštěnými hospodářskými dvory a typickými postindustriálními plochami s ruderální bylinnou i křovinatou vegetací. V jádrovém území Kladno – Dubí dominují rozsáhlé industriální a postindustriální plochy, opuštěné rozlehlé haly a výrobní objekty. Volné plochy mezi nimi zarůstají ruderální vegetací s invazními druhy rostlin, mezi nimiž je nejhojnější zlatobýl obrovský. Velmi hojný je popínavý plamének (Clematis). Lesy jsou převážně listnaté s poměrně pestrým druhovým složením: dub, habr, lípa, javor, buk, jilm, na okrajích porostů invazní trnovník akát. Místy jsou vysázené jehličnany – borovice, modřín smrk, vesměs usychající ve špatném zdravotním stavu, zatímco listnáče prosperují.

Na severní straně přiléhají ke Švermovu, Hnidousům, Vinařicím rozsáhlé polní lány na Pražské plošině. Ochrana přírody nemá v tomto dlouhodobě intenzivně využívaném a člověkem přetvořeném území žádné zvláštní zájmy. Drobná zvláště chráněná území jsou až na okraji zájmového území v údolí Knovízského potoka, mimo jádrové území Kladna.

Kladensko

Mapy socioekonomických poměrů

Mapy přírodních poměrů | Mapy socioekonomických poměrů

Fyzickogeografická charakteristika | Socioekonomická charakteristika

 Hustota zalidnění v roce 1869 Hustota zalidnění v roce 1950 Hustota zalidnění v roce 2011
Kladensko Kladensko Kladensko

 

Podíl ekonomicky aktivních obyvatel
v priméru na celkovém počtu ekonomicky aktivních obyvatel

 

Podíl ekonomicky aktivních obyvatel
v sekundéru na celkovém počtu ekonomicky aktivních obyvatel

 

Podíl ekonomicky aktivních obyvatel
v terciéru na celkovém počtu ekonomicky aktivních obyvatel

Kladensko Kladensko Kladensko

 

Podíl ekonomicky aktivních obyvatel
na celkovém počtu ekonomicky aktivních obyvatel

Počet obyvatel připadající
na jeden dům v roce 1869
Počet obyvatel připadající
na jeden dům v roce 2011
Kladensko Kladensko Kladensko
  Vyjížďka do zaměstnání  
  Kladensko  

 

Index změny  Index změny
Index změny Index změny

 

Kladensko

Socioekonomická charakteristika

Mapy přírodních poměrů | Mapy socioekonomických poměrů

Fyzickogeografická charakteristika | Socioekonomická charakteristika

Ivan Bičík, Zdeněk Boudný, Tomáš Burda, Pavel Chromý, Vít Jančák

Kladensko – postindustriální krajina

Modelové území Kladensko (obce Hnidousy a Dubí) bylo vybráno jako charakteristická krajina postindustriální.  Nachází se v těsném zázemí velkého města a spolu s ním je dnes součástí pražské metropolitní oblasti. Až do poloviny 19. století byly tyto obce součástí politického okresu Unhošť, teprve po rozvoji těžby uhlí (1854) a výstavbě hutí (Vojtěšská 1854, Poldina 1889), začal narůstat významu Kladna. Souviselo to bezpochyby s prudkým nástupem industrializace jako základního procesu modernizace tradičního hospodářství modelového území. Rozvoj těžební, metalurgické a strojírenské výroby ovlivnil nárůst počtu obyvatel nejen Kladna, ale i řady obcí v jeho zázemí (Hnidousy, Motyčín, Dubí, Brandýsek aj.). Ve druhé polovině 19. století bylo v území vystavěno několik železničních tratí zajišťujících odbyt uhlí, hutních a strojírenských výrobků do Prahy a dalších oblastí Rakousko-Uherské monarchie a později do Československa a do zahraničí. Obyvatelé oblasti byli silně politicky aktivní, významnou pozici zde již v meziválečném období měla KSČ. Po druhé světové válce a hlavně po roce 1948 vliv KSČ nadále vzrostl, což se projevilo jednak ve výstavbě dalšího průmyslu (Ocelárna Dubí, rozvoj Kabla aj.), jednak i výstavbě bytové i obslužné zástavby a pozici Kladenska jako preferované oblasti minulého režimu. Některé obce se staly součástí území spravovaném Městským národním výborem Kladno (Dubí, Kročehlavy aj.). Zatímco Hnidousy získaly především obytnou funkci a spolu s Motyčínem byly administrativně propojeny pod názvem Švermov, Dubí se stalo součástí Kladna s výrazně industriální funkcí.

Již v roce 1869 při prvém reálném sčítání obyvatelstva mělo Kladno, Hnidousy a Dubí (i některé další obce hustotu zalidnění přes 250 obyvatel/km2) což představovalo více než dvojnásobek proti průměru Česka. Tento stav dokumentuje rychlý rozvoj nového průmyslového centra rozloženého mezi Kladnem, Hnidousy a Dubí. Celkový rozvoj Kladenska pak dokumentují i kartogramy, kdy uvedenou hustotu zalidnění (254 obyvatel/km2) vykazuje již čtvrtina obcí zázemí. Východní část zázemí má hustotu zalidnění do 100 obyvatel/km2, některé obce i pod 70. Lepší podmínky pro zemědělství pak dokumentuje i úřední cena zemědělské půdy (či produkční schopnost) a také vyšší podíl osob zaměstnaných v priméru. Kladno a jeho zázemí bylo vždy považováno za baštu průmyslu a těžby, což v současnosti již neplatí. V souladu s celospolečenskými tendencemi dominuje terciér, v němž pracuje v jihovýchodní části zázemí více než 50 % ekonomicky aktivních obyvatel, v některých obcích i přes 60 %. Právě v této části zázemí je zaměstnanost v sekundéru nejnižší, převážně pod 20 %. Vyjížďka za prací je poměrně velmi vysoká, v modelovém území je vyšší než 32 %, v obcích na jihovýchodě a východě zázemí dosahuje vyjížďka ekonomicky aktivních obyvatel silně nad 40 %.

Index změny od roku 1845 se pohybuje v rozmezí 10–20, v období 1990–2010 pak jen do 4. To představuje relativně stabilizovanou krajinu, poměrně intenzivně zemědělsky využívanou.

Jedná se o modelové území na okraji aglomerace Kladna a s ní také prošlo proměnou z jednoho z center především těžkého průmyslu v zónu, která je využívána spíše jako obslužný prostor Prahy s výraznou funkcí bydlení. Toto hodnocení je umocněno i tím, že z metodologických důvodů bylo nutné do výsledných grafů zahrnout data za celé město Kladno. Z ověřování v terénu však byly verifikovány výsledky v rámci užšího modelového území a odpovídají celkovým výsledkům v rámci celého města. Ekonomická struktura modelového území je poměrně pestrá s převahou terciéru, především logistiky, skladování, velkoobchodu a dopravních služeb (téměř polovina z nich se zabývá především osobní dopravou). Těchto subjektů je zde 47 z celkových 121 subjektů s více jak 10 zaměstnanci. Z jednotlivých oborů je nejvíce zastoupeno stavebnictví (23 subjektů) a doprava (20 subjektů). Ve srovnání s původně podobně profilovaným Mostem je zde daleko patrnější vyšší stupeň ekonomické transformace. Je zde zastoupen především strojírenský a automobilový průmysl (19 subjektů) doplněný elektrotechnickým a potravinářským průmyslem. Dříve nejvýraznější těžební a hutní průmysl představovaný především bývalou SONP Poldi je zastoupen dnes pouze 3 menšími ekonomickými subjekty.

Objev a těžba uhlí v oblasti změnila zemědělsko-obytnou funkci mikroregionu a postupně se formovala funkce industriální, obytná a obslužná nejen pro obyvatele rychle rostoucího Kladna ale i četných populačně silných obcí v zázemí. Kladno postupně převzalo administrativní funkce po starším jádru oblasti, kterým byla nevelká Unhošť. Od 80. let minulého století postupně zanikala těžba černého uhlí, po roce 1990 nevydařená privatizace Poldovky vedla k omezení a zániku železárny a přežila jen elektroocelárna v Dubí. Ztráta četných pracovních příležitostí v těžbě a hutní výrobě vedla k jejich zániku a přechodu pracovníků do rychle rostoucí sféry služeb. Kladno částečně ztratilo funkci centra pracovní dojížďky a z města i obcí zázemí se zformoval silný proud pracovní vyjížďky do Prahy jako jádra metropolitního území, kde se uplatnili především v rychle rostoucím sektoru služeb od poloviny 90. let minulého století. Jako součást metropolitní oblasti Kladno může získat určité výhody (rychlodráha Praha – letiště – Kladno; přesun některých výrob a skladů z jádra metropolitního území) spojené s růstem počtu a struktury pracovních příležitostí. Krajina je zde silně zastavěná a zainvestovaná s vysokou hustotou zalidnění. Vzhledem k tomu, že jde o jedno z jader průmyslové revoluce Česka, by bylo vhodné zajistit údržbu a ochranu některých objektů pro budoucí generace. Mohly by se stát zajímavým cílem specifického cestovního ruchu pro obyvatele metropolitního území i zájemce z jiných oblastí i zahraničí.

Vývoj počtu obyvatel 1869–2011   Vývoj počtu domů 1869–2011
Počet obyvatel   Počet domů
     
Vývoj počtu obyvatel připadajících na jeden dům 1869–2011   Struktura ekonomických subjektů 2020
Obyvatel na dům   Ekonomické subjekty

 

Metodika analýzy ekonomických subjektů

Pro hodnocení byly pro užší zájmová území z RES vybrány ekonomické subjekty s počtem pracovníků nad 10, kvůli zachycení i menší ekonomické aktivity, která může ovlivnit podobu krajiny v menších obcích modelového území. Zjišťováno bylo hlavní odvětví činnosti subjektu, jeho velikost podle kategorii, sídlo a příslušnost do modelového území, vše podle číselníku ČSÚ (viz https://www.czso.cz/csu/res/registr_ekonomickych_subjektu).

Problémem byl velký počet ekonomických subjektů především v městských centrech modelových územích (Praha 8 – Karlín a Libeň, nutnost zahrnutí celých území Mostu – Podkrušnohoří, Kladna – Kladensko, Jirkov – Červený Hrádek). Dále bylo nutné eliminovat odvětví bez přímého vlivu na krajinu především obslužného charakteru (školství, obce, stravovací zařízení, maloobchod, bezpečnostní agentury, banky, pojišťovny, reklamní agentury apod.), které jsou zastoupeny plošně v řadě míst. V rámci cestovního ruchu byly zahrnuty jen ty subjekty, které mohou mít vliv na krajinu, jako kempy či golfová hřiště. V rámci Prahy se jedná často o centrály ekonomických subjektů (zejména velkoobchody a obchodní zastoupení). Dvě zájmová území nebyla vůbec zahrnuta (Novobystřicko žádný subjekt, Prášily pouze jeden subjekt) a na Nymbursku pak jsou dva subjekty. Hlavní obor činnosti byl v případě nejasnosti (více činností) ověřován dále z veřejně přístupných zdrojů a místním šetřením. Vzhledem k velké roztříštěnosti pak bylo provedeno sloučení do 17 činností. Celkem se nachází v rámci 10 zpracovaných modelových území 241 zařazených ekonomických subjektů s více jak 10 pracovníky (nejvíce na Kladensku – 123, Pokrušnohoří – 105 a zejména v Praze – 310 subjektů).