Výstava: Dědictví zmizelých krajin Česka

Geografická sekce, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Albertov 6

Výstava představuje výsledky projektu Ministerstva kultury ČR NAKI II: Dědictví zaniklých krajin: identifikace, rekonstrukce, zpřístupnění, který je řešen na geografické sekci Pírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.
 

Termín konání:  22.6. - 11.9.2020
Místa: Albertov 6, Praha 2, 2.patro, předsálí Mapové sbírky
Web projektu: http://www.zaniklekrajiny.cz
Pozvánka na výstavu: https://www.natur.cuni.cz/geografie/geoinformatika-kartografie/aktuality/vystava-dedictvi-zmizelych-krajin-ceska
Tisková zpráva: https://www.natur.cuni.cz/geografie/mapova-sbirka/aktuality/vystava-dedictvi-zmizelych-krajin-ceska?searchterm=v%C3%BDstava+naki

Ke stažení: Kupková, L., Bičík, I., eds. (2020): Dědictví zmizelých krajin Česka. Kritický katalog výstavy. P3K, 87 s.

 

Seznam posterů

Poster 01   Poster 02   poster zm 03   poster zm 04   poster zm 05
                 
poster zm 06   poster zm 07   poster zm 08   poster zm 09   poster zm 10
                 
poster zm 11   poster zm 12   poster zm 13   poster zm 14   poster zm 15
                 
poster zm 16   poster zm 17   poster zm 18   poster zm 19   poster zm 20
                 
poster zm 21   poster zm 22   poster zm 23        
                 

 

Autoři výstavy

Lucie Kupková, Pavel Chromý, Ivan Bičík, Zdeněk Boudný, Lukáš Brůha, Miroslav Čábelka, Lucie Červená, Tomáš Chuman, Vít Jančák, Tomáš Janík, Jakub Jelen, Tereza Kadeřábková, Zdeněk Kučera, Zdeněk Lipský, David Maceška, Markéta Potůčková, Dušan Romportl, Martina Tůmová, Miroslav Šifta, Eva Štefanová, Jaroslav Vojta

 

Dědictví zmizelých krajin Česka

Projekt je řešen na geografické sekci PřF UK a je podpořen z programu Ministerstva kultury na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 („NAKI II“).

Cílem projektu a výstavy je identifikovat, dokumentovat, rekonstruovat a zpřístupnit dědictví krajin zaniklých/zmizelých v období dynamických proměn společnosti na území Česka od konce 18. století. K rekonstrukci a dokumentaci proměn a dědictví různých typů zmizelých či zcela zaniklých krajin využívá projekt i výstava historických pramenů a moderních geoinformačních technologií.

 

Zaniklá obec Hůrka (zájmové území Šumava). Bývalé osídlení připomíná hřbitovní kaple sv. Kříže,
zbytky kostela sv. Vincence a chráněné stromořadí 116 javorů a lip (Hůrecká alej).
 

Při zpracování prezentovaných výstupů se uplatňují a prolínají metody geoinformatiky, historické a kulturní geografie, sociální a fyzické geografie. To je umožněno díky spolupráci řešitelů (celkem dvaceti) ze tří kateder geografické sekce PřF UK: katedry aplikované geoinformatiky a kartografie, katedry sociální geografie a regionálního rozvoje a katedry fyzické geografie a geoekologie.

V průběhu let 2018–2022 bude analyzováno celkem 40 typově různorodých modelových území přeměněných/zaniklých krajin. V letech 2018 a 2019 se náš tým zabýval analýzou dvaceti modelových území. Dvanáct z nich (Boletice, Česká Kanada, Jáchymovsko, Kačina, Kladensko, Krkonoše, Kutnohorsko, Mostecko, Podbořansko, příměstská krajina Prahy, Rosicko-Oslavansko, Střední Povltaví) je na výstavě prezentováno posterem, který prostřednictvím kartografických a dalších obrazových materiálů ukazuje pro každé území využití krajiny v době stabilního katastru (cca polovina 19. století) ve srovnání se současným využitím a změny způsobu využívání a struktury krajiny. Postery dále přinášejí 3D modely krajiny z různých období a v několika případech také fotorealistické 3D modely zaniklých obcí či objektů zpracované na základě historických fotografií a pohlednic. Tyto modely jsou na výstavě prezentovány i prostřednictvím videí (modely zaniklých obcí Jablonec v Boleticích, Rajchéřov, Mušov v oblasti Novomlýnských nádrží, Hůrka na Šumavě a model Labské boudy z období kolem roku 1930).

 

Využití krajiny v katastrech Holešice, Třebušice a Souš (zájmové území Mostecko) v období vzniku map stabilního katastru (1842) a v současnosti (2019).
Mapový podklad: Archiválie Ústředního archivu zeměměřictví a katastru, www.cuzk.cz.

Prezentace zmizelých/zaniklých krajin tvoří jádro výstavy, které je uvedeno představením obecných konceptů vážících se ke krajině (pojem krajina, změny krajiny, paměť krajiny a dědictví krajiny, pojmy struktura krajiny a využití krajiny). Prezentovány jsou dále využité datové zdroje a metody analýzy krajiny a současné i zmizelé krajiny jsou přiblíženy také prostřednictvím fotogalerie a srovnávacích fotografií.

Zaniklá obec Jablonec (zájmové území Boletice)
3D fotorealistický model – dle dostupných fotografií z 20. a 30. let 20. století – celkový pohled.
 

Výstava a další výstupy projektu (například Digitální atlas zaniklých krajin Česka s informacemi a materiály k dalším zmizelým krajinám) jsou zpřístupněny prostřednictvím webového informačního systému (www.zaniklekrajiny.cz). V dalších letech budou v rámci projektu vytvořeny také interaktivní a mobilní softwarové mapové aplikace pro veřejnost a výsledky hodnocení změn pro další modelová území zmizelých krajin budou v roce 2022 prezentovány na druhé výstavě.

 

Kontakty na autory výstavy:

doc. RNDr. Lucie Kupková, Ph.D. (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.), 221 951 400

doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D. (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.), 221 951 425