Zaniklé krajiny Česka 

(interaktivní mapová aplikace)

O aplikaci | Návod k použití | Ke stažení

O aplikaci

Software umožňuje pro vybraná území zrekonstruovat změny výškových poměrů ve zkoumaném území a tyto změny zobrazit spolu se změnou využití krajiny. Výsledek těchto analýz je vizuálně zpřístupněn formou 3D pohledu na dané území. Výstup je uživateli dostupný pomocí grafického rozhraní, které díky prostředkům 3D navigace umožňuje intuitivní vnímání nejen změn užití krajiny, ale i změny nadmořských výšek (odtěžená území či naopak nárůst formou výsypek či zaplavení území).

Nasazený software formou webové aplikace znázorňuje dvě charakteristická území s významnými změnami výškových poměrů v období definovaném stabilním katastrem a současností. Jedná se o Mostecko s významnou těžební činností a Novomlýnské nádrže, kde určujícím charakterem je zaplavení území. Vlastností software je snadná rozšiřitelnost obsahu o nová území.

Výsledek R zpřístupňuje data základního výzkumu historické a kulturní geografie a sociální a fyzické geografie širší veřejnosti. Prezentace formou 3D scény odhaluje komplexnější charakter změn v území. 3D navigace v kombinaci s volitelnou průhledností tematických vrstev umožňuje uživateli ponořit se pod funkční vrstvy aplikace a podněcuje tak uživatele k novému vnímání intenzity výškových změn, kterých zemský povrch vlivem zejména lidské činnosti doznal a s nimiž se člověk může setkat při pohybu v krajině.

Dostupnost aplikace

Tento volně dostupný software R je vytvořen jako webová aplikace, která je přístupná prostřednictvím internetu na odkazu:

http://www.zaniklekrajiny.cz/app/Apps/Sandcastle/gallery/zk.html

Zdrojový kód je dostupný na GitHub na odkazu:

 https://github.com/bruha1/Zanikle-krajiny/blob/main/ZanikleKrajiny.html

Hlavní funkce

Aplikovaný výsledek R Zaniklé krajiny Česka je webová interaktivní aplikace. Aplikace je zaměřena na poznání změn využití krajiny a výškových poměrů v modelových lokalitách.

Obsah je tvořen pěti základními částmi:

1) Volba zkoumaného území.

2) Současný stav využití krajiny zobrazený nad současným modelem terénu, tedy výškově odpovídající současnému stavu.

3) Stav využití krajiny v období stabilního katastru. 3D vrstva výškově odpovídá stavu z období stabilního katastru.

4) Možnost zapnutí průhlednosti modelem terénu tak, aby byl umožněn pohled i na území zanořená pod současný stav průběhu terénu (území, kde došlo k nárůstu nadmořské výšky zemského povrchu).

5) Zobrazení souhrnných informací o změně výšek v území.

Využití aplikace

Aplikaci lze použít jako podklad pro odborné a popularizační výstupy. Cílovou skupinou je jak široká veřejnost se zájmem o historii, tak i odborná komunita. Z odborných kruhů mapu využijí zejména historici, filozofové, přírodovědci – kartografové, územní plánovači. Výsledek lze využít také jako výukový materiál pro učitele a studenty VŠ a SŠ, jako podklad pro výzkumnou či expertní práci, dále jako inspirace pro turisticko-naučné výlety za poznáním, podklad pro rozvoj cestovního ruchu dané oblasti nebo pro místní správu a samosprávu.

Poděkování

Aplikace Zaniklé krajiny Česka vznikla v rámci projektu DG18P02OVV008 „Dědictví zaniklých krajin: identifikace, rekonstrukce a zpřístupnění“ (www.zaniklekrajiny.cz), který je podpořen v rámci Programu na podporu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity Ministerstva kultury (NAKI II.).