podboransko

Význam jednotlivých charakteristik krajinného rázu

Charakteristika krajinného rázu | Chmelařská oblast Podbořanska

Současný krajinný rázVýznam charakteristik krajinného rázu | Fotogalerie

Zdeněk Lipský

Charakteristika krajinného rázu

Význam charakteristiky

Členitý pahorkatinný reliéf jádrového území východně od Blšan

zásadní, určující

Rovinatý reliéf Mostecké pánve západně od Blšan k Podbořanům

zásadní, určující

Široká mělká údolí vodních toků

významná

Dominantní využití krajiny jako orná půda na plošinách západně od Blšan

zásadní, určující

Pestřejší mozaika krajinného pokryvu a vegetace v údolí a povodí Černockého potoka východně od Blšan

zásadní, určující

Chmelnice a jejich konstrukce

zásadní, určující

Lesní porosty, remízky a křovinaté porosty v pahorkatině východně od Blšan

zásadní, určující

Pastevní areály v údolí Černockého potoka

významná

Křovinaté porosty nové divočiny v erozních stržích a na prudších svazích

významná

Břehové porosty Černockého potoka

významná

Závlahové vodní nádrže Očihov a Blšany

doplňující

Opuštěné hospodářské objekty (sušárny chmele a jiné) na okraji obcí i ve volné krajině

významná

Zanedbané i opuštěné hospodářské i obytné budovy ve venkovských sídlech

významná

Charakteristická „nečeská“ architektura domů ve vesnicích

významná

Zanedbané, opuštěné a rozpadající se německé hroby

doplňující