podboransko

Zemědělský půdní fond

Ivan Bičík, Zdeněk Boudný, Tomáš Burda, Pavel Chromý, Vít Jančák

Zemědělský půdní fond (zemědělská půda) je jedna ze základních kategorií struktury půdního fondu každého území. Dalšími kategoriemi jsou lesní plochy (lesy) a ostatní (zastavěné plochy, vodní plochy, komunikace apod.) Zemědělský půdní fond, tedy souhrn všech zemědělsky využívaných ploch, tvoří orná půda, trvalé travní porosty (louky a pastviny) a trvalé kultury (chmelnice, vinice, ovocné sady). Zastoupení jednotlivých složek zemědělského půdního fondu je ovlivněno přírodními podmínkami daného území.

Rozdíly ve vnitřní struktuře půdního fondu, jakož i jeho vývojové proměny, jsou způsobeny jednak přírodními podmínkami daného území, jednak působením člověka, tedy způsobem, jakým dané území využívá. Struktura půdního fondu tak vypovídá o vzájemném vlivu přírodní a socioekonomické sféry v území.

OP 1845 1948 zmenseno OP 1948 1990 zmenseno OP 1990 2000 zmenseno

Vývoj rozlohy orné půdy v Česku (1845–1948)
Index vývoje orné půdy, stav v roce 1845 je 100 %.
Zdroj dat: databáze LUCC Czechia.

Vývoj rozlohy orné půdy v Česku (1948–1990)
Index vývoje orné půdy, stav v roce 1948 je 100 %.
Zdroj dat: databáze LUCC Czechia.

Vývoj rozlohy orné půdy v Česku (1990–2000)
Index vývoje orné půdy, stav v roce 1990 je 100 %.
Zdroj dat: databáze LUCC Czechia.

 TTP 1845 1948 zmenseno  TTP 1948 1990 zmenseno  TTP 1990 2000 zmenseno

Vývoj rozlohy trvalých travních porostů (TTP)
v Česku v období 1845–1948

Index vývoje TTP, stav v roce 1845 je 100 %.
Zdroj dat: databáze LUCC Czechia.

Vývoj rozlohy trvalých travních porostů (TTP)
v Česku v období 1948–1990

Index vývoje TTP, stav v roce 1948 je 100 %.
Zdroj dat: databáze LUCC Czechia.
Vývoj rozlohy trvalých travních porostů (TTP)
v Česku v období 1990–2000

Index vývoje TTP, stav v roce 1990 je 100 %.
Zdroj dat: databáze LUCC Czechia.
   LP 1845 2000 zmenseno  
  Vývoj rozlohy lesních ploch
v Česku v období 1845–2000

Index vývoje lesních ploch, stav v roce 1845 je 100 %.
Zdroj dat: databáze LUCC Czechia.
 

Cíle

Cílem je dokumentovat vývojové změny v rozloze a vnitřní struktuře zemědělského půdního fondu v modelových územích. Hodnoceny jsou zejména změny v rozloze dvou hlavních kategorií zemědělského půdního fondu, tedy orné půdy a trvalých travních porostů.

Data a metody

Pro hodnocení změn v rozloze a vnitřní struktuře zemědělského půdního fondu byla použita databáze LUCC Czechia, která byla vytvořena na Geografické sekci Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlov v Praze.

Výsledky

V nejúrodnějších katastrech dosahuje podíl orné půdy na rozloze katastru 85–95 % rozlohy. Celkově vysoký stupeň rozoranosti území potvrzují i velmi nízké podíly trvalých travních porostů. Hlavně na severovýchodě se však podíl orné půdy v katastru na počátku sledovaného období pohyboval jen mezi 28–40 %, v roce 2010 již 13 katastrů mělo tento podíl jen mezi 16–35 %. Z toho vyplývá, že modelové území má poměrně diferencované podmínky pro zemědělskou výrobu, nejlepší pak na severozápadě oblasti. Přitom je nutné zdůraznit, že celkově podíl orné půdy se ve většině katastrů snižoval, zde především z důvodů zástavby (domy, stáje, dílny). Celkově lze oblast hodnotit jako periferní, kde zemědělská funkce dominuje, a je významně doplněna funkcí obytnou. Převážně zemědělskou funkci oblasti potvrzuje i malý podíl lesních ploch.

Zhruba polovina katastrů má podíl lesních ploch velmi nízký (0–10 %) po celou dobu sledování. Na druhé straně se zde objevují ojediněle katastry, kde podíl lesních ploch činí 50–66 %. Pokud bychom hodnotili stav krajiny z pohledu vývoje obyvatelstva, jde jednoznačně o území, kde se počty obyvatel v jednotlivých katastrech zásadním způsobem snížily. Hlavní hybnou silou těchto změn byl odsun českých Němců a pak následné dosídlování periferních oblastí pohraničí. Nemalou roli zde pro pokles obyvatelstva hrála i blízkost severočeské hnědouhelné pánve a jejího těžebního energetického a dalších odvětví průmyslu poskytujících do roku 1990 vyšší výdělky a naději na kvalitnější bydlení a služby, než byly dosažitelné v zemědělských oblastech Podbořanska.

ZPF 1OP podbořansko zmenseno ZPF 2TTP podbořansko zmenseno ZPF 3lesy podbořansko zmenseno

Podíl orné půdy na výměře
zemědělského půdního fondu (v %)

Podíl trvalých travních porostů
na výměře zeměděl. půdního fondu (v %)

Podíl lesních ploch na celkové
výměře katastru (v %)

Literatura

  • BIČÍK, I. a kol. (2010): Vývoj využití ploch v Česku. Edice Geographica, sv. 3, ČGS, Praha.
  • BIČÍK, I., KUPKOVÁ, L., JELEČEK, L., KABRDA, J., ŠTYCH, P., JANOUŠEK, Z., WINKLEROVÁ, J. (2015): Land Use Changes in the Czech Republic 1845–2010. Springer.
  • Databáze LUCC Czechia. Přírodovědecká fakulta UK, Praha.