podboransko

Zaniklá krajina intenzivního zemědělství v chmelařské oblasti Podbořanska

Charakteristika krajinného rázu | Chmelařská oblast Podbořanska

Současný krajinný rázVýznam charakteristik krajinného rázu | Fotogalerie

Zdeněk Lipský

V krajině ležící v periferní oblasti širšího západočeského pohraničí sledujeme proměny a částečné zanikání dříve intenzivně využívané zemědělské krajiny. Specifickým rysem zdejší oblasti je pěstování chmele a ovocnářství. Chmelnice i ovocné sady byly v minulosti mnohem rozšířenější než dnes. Území bylo součástí Sudet, po Mnichovu 1938 bylo připojené k Německé říši, po roce 1945 bylo odtud odsunuté německé obyvatelstvo.

Postupný zánik intenzivně využívané zemědělské krajiny se datuje do 2. poloviny 20. století. V jádrovém území v členitém reliéfu povodí Černockého potoka východně od Blšan na svažitých pozemcích došlo k opuštění zemědělského obdělávání a částečnému zalesnění. Zanikly také některé ovocné sady a na jejich místech na svazích stejně jako v erozních stržích se rozšířily křovinaté porosty nové divočiny. Některé svažité pozemky v údolí a v povodí Černockého potoka byly zatravněny a jsou v současnosti využité jako pastviny ovcí a skotu. Pastva zvířat je charakteristickým rysem extenzifikace využívání krajiny. Přispívá k její ekologické stabilizaci a mění krajinný ráz.