Jádrové území

 

Širší území

 
 
 

Zaniklá a zanikající hornická a postindustriální krajina Rosicka - Oslavanska

Postindustriální krajina Rosicka-Oslavanska je příkladem původně zemědělské krajiny přetvořené a posléze opuštěné průmyslem opírajícím se o hlavní energetický zdroj, jímž bylo černé uhlí. Navazujícím odvětvím byla kovovýroba, využívající rovněž místní zdroje železné rudy. Území prodělalo za posledních 250 let několik fází industrializace, ale také úpadku místního průmyslu. Již před začátkem těžby uhlí bylo území úrodné Oslavanské brázdy odlesněné a zemědělsky využívané.

Radikální změny ve využití zemědělské krajiny nastaly po objevení ložisek uhlí koncem 18. století a zejména v 19. století. V 19. století vzniklo v území 8 skupin významných hlubinných dolů (těžních jam bylo více) v Padochově, Zastávce, Babicích, Oslavanech a zejména Zbýšově. V Zastávce a Oslavanech se rozvinulo železářství a hutnictví. Hornické a průmyslové využití území si vyžádaly dalekosáhlé změny v krajině: vznikly dělnické kolonie na úkor zemědělské půdy, ubyly travní porosty, zanikly veškeré rybníky a všechny vodoteče byly upraveny, aby se voda nevsakovala do dolů. Území bylo dopravně propojeno s rozvíjející se brněnskou aglomerací. Těžba uhlí kulminovala v 1. polovině 20. století, od 60. let nastává útlum těžby a v 80. letech 20. století byla těžba ukončena. Došlo také k ukončení činnosti železářských provozů a zániku cukrovarů v Rosicích a Oslavanech. Od počátku 90. let jsou těžební a průmyslové objekty převážně opuštěné a chátrají. Těžební jámy jednotlivých dolů jsou již zasypány. Prostor mezi Babicemi a Zastávkou je klasickou ukázkou brownfields s opuštěnými budovami průmyslových a těžebních objektů, zarůstajícími i roztěženými haldami hlušiny. Některé části dolů a hald byly revitalizovány, případně našly náhradní využití (typické pro dnešní dobu) jako prostor pro fotovoltaickou energetiku a zábavní park. Úseky průmyslových a důlních železničních tratí byly většinou již demontovány.

V modelovém území Rosicka-Oslavanska se dosud nachází řada důlních a průmyslových objektů, které lze označit jako reprezentativní ukázky z doby svého vzniku a jako takové tvoří součást industriálního dědictví. V současné době krajina opět získala významnější produkční zemědělskou funkci, především však funkci sídelní s ohledem na blízkost Brna a možnost dojíždění do moravské metropole. Z vizuálního hlediska došlo k posílení venkovského vzhledu otevřené krajiny mimo sídla (odstraněním železničních vleček, nákladní lanovky, energovodů, továrních komínů a překrytím hald hlušiny a popílku i dalších objektů stromovou a keřovou vegetací). Postindustriální objekty průmyslového dědictví se nacházejí především v sídlech, ve volné krajině je postindustriální krajina reprezentována pouze antropogenními tvary reliéfu.

 

   talčítko foto  talčítko video  talčítko srovnavaci foto

oslavany 2

Srovnávací foto

Oslavany | Rosice | Zastávka | Zbýšov

Centrum Oslavan v roce 1914 a 2018

Oslavany 1914 80D 20180811 IMG 1526

Foto z roku 1914 viz http://fotohistorie.cz/FullFoto.aspx?photoID=619
Foto z roku 2018: Zdeněk Kučera

 

Areál dolu Kukla u Oslavan v roce 1929 a 2018

Oslavany 1929 dul IMG 0432

Foto z roku 1929 viz http://fotohistorie.cz/FullFoto.aspx?photoID=10017
Foto z roku 2018: Zdeněk Kučera

 

Elektrárna v Oslavanech v roce 1929 a 2018

Oslavany 1929 elektrarna 80D 20180812 IMG 1528

Foto z roku 1929 viz http://fotohistorie.cz/FullFoto.aspx?photoID=4551
Foto z roku 2018: Zdeněk Kučera

 

Oslavany v roce 1935 a 2018

Oslavany 1935 03 80D 20180811 IMG 1526

Foto z roku 1935 viz http://fotohistorie.cz/FullFoto.aspx?photoID=10016
Foto z roku 2018: Zdeněk Kučera

oslavany 2

Srovnávací foto

Oslavany | Rosice | Zastávka | Zbýšov

Důl Julius v Zastávce v roce 1899 a 2018

Zastavka 1899 Julius IMG 0476

Foto z roku 1899 viz http://fotohistorie.cz/FullFoto.aspx?photoID=53990
Foto z roku 2018: Zdeněk Kučera

 

Důl Julius v Zastávce v roce 1903 a 2018

Zastavka 1903 Julius IMG 0481

Foto z roku 1903 viz http://fotohistorie.cz/FullFoto.aspx?photoID=16892
Foto z roku 2018: Zdeněk Kučera

 

Nádraží v Zastávce v roce 1923 a 2018

Zastavka 1923 nadrazi 80D 20180812 IMG 1575

Foto z roku 1923 viz http://fotohistorie.cz/FullFoto.aspx?photoID=16895
Foto z roku 2018: Zdeněk Kučera

 

Kaple v Zastávce v roce 1940 a 2018

Zastavka 1940 1 maje IMG 0478

Foto z roku 1940 viz http://fotohistorie.cz/FullFoto.aspx?photoID=16891
Foto z roku 2018: Zdeněk Kučera

oslavany 2

Srovnávací foto

Oslavany | Rosice | Zastávka | Zbýšov

Rosice v roce 1910 a 2018

Rosice 1910 01 80D 20180812 IMG 1571

Foto z roku 1910 viz http://fotohistorie.cz/FullFoto.aspx?photoID=52949
Foto z roku 2018: Zdeněk Kučera

 

Rosice v roce 1921 a 2018

Rosice 1921 80D 20180812 IMG 1571

Foto z roku 1921 viz http://fotohistorie.cz/FullFoto.aspx?photoID=4767
Foto z roku 2018: Zdeněk Kučera

 

Důl Simson ve Zbýšově v roce 1935 a 2018

Zbysov 1935 dul IMG 0438

Foto z roku 1935 viz http://fotohistorie.cz/FullFoto.aspx?photoID=17047
Foto z roku 2018: Zdeněk Kučera

 

Pohled na Zbýšov v roce 1955 a 2018

Zbysov 1955 80D 20180812 IMG 1558

Foto z roku 1955 viz http://fotohistorie.cz/FullFoto.aspx?photoID=17046
Foto z roku 2018: Zdeněk Kučera

oslavany 2

Zaniklá a zanikající hornická a postindustriální krajina Rosicka - Oslavanska

 

Video vzniklo v roce 2018 jako výstup projektu

Ministerstva kultury ČR NAKI II: Dědictví zaniklých krajin: identifikace, rekonstrukce, zpřístupnění.

střih videa: Miroslav Čábelka

text: Zdeněk Lipský