Jádrové území

 

Širší území

 
 

Česká Kanada – Staré Město pod Landštejnem, Veclov, Návary, Rajchéřov, Košťálkov

Modelové území jižní části tzv. České Kanady jižně od Starého Města pod Landštejnem při hranicích s Rakouskem, katastrální území Veclov, Návary, Rajchéřov a Košťálkov, je podobně jako Šumava příkladem zaniklé kulturní krajiny v pohraničí. Také zde došlo po 2. světové válce k vysídlení převládajícího německého obyvatelstva a po roce 1948 zde padla tzv. „železná opona“.

Do roku 1945 to byla venkovská kulturní krajina s pravidelným osídlením a běžným hospodářským využíváním, s funkcí zemědělskou a lesnickou. V letech 1945-1946 byl v několika etapách zorganizován odsun německého obyvatelstva, současně docházelo i k živelným útěkům za hranice. Ve stejné době přicházeli do území novousedlíci české národnosti, kteří obsazovali opuštěné domy po Němcích. Významnou část mezi nimi zaujímali volyňští Češi a Češi z Rumunska. Mnozí novousedlíci však přidělené domy hospodářství zase brzy opustili. Nepodařilo se tak znovu osídlit obec Rajchéřov, odkud v roce 1946 odešla velká skupina nových majitelů poté, co se rozšířila zvěst, že okolí obce bude zalesněné z důvodu blízkosti státní hranice. O několik let později byla ves skutečně zlikvidována při budování tzv. železné opony. Podobně zanikla a byla srovnána se zemí také vesnice Košťálkov, která se stejně jako Rajchéřov nacházela příliš blízko u státní hranice s Rakouskem a po roce 1948 se stala součástí nepřístupného pohraničního pásma. Naopak alespoň částečně zůstaly zachované dnes malé vesničky Veclov a Návary, které se nacházely těsně před nepřístupným pohraničním pásmem. Ve Veclově žije dnes asi 9 trvale bydlících obyvatel, v Návarech nebyl dokonce ani jediný trvale bydlící. Zachovalé domy jsou ale vesměs citlivě opravené a slouží jako rekreační chalupy. V Návarech vznikl penzion s chovem koní, který nabízí ubytování a projížďky na koních.

Rekreační využití, byť zatím jenom velmi mírné, charakterizuje posun a změnu krajinných funkcí. Z produkční krajiny zemědělsko-lesnické se krajina změnila směrem k převládající rekreační funkci. Intenzita hospodářského vyžívání krajiny se snížila. Lesnictví, těžba dřeva a pěstování lesa, a zemědělství jsou tu stále přítomny, ale zemědělství je velmi extenzivní. Pouze v severní části území od Starého Města zasahují rozsáhlá kolektivizovaná pole, na zbývající větší části území orná půda zanikla. Bývalá pole byla zatravněna nebo i zalesněna. Celkově se zde zvýšila výměra lesa. Zemědělská půda je využívaná extenzivně jako pastviny nebo louky.

V Rajchéřově se po roce 1990 objevil záměr zahraničního investora z Nizozemí vybudovat zde obří rekreační středisko pro zahraniční klientelu s kapacitou až několik tisíc osob, tento záměr se však neuskutečnil z důvodu kolize s ochranou přírody. Volná krajina umožňuje však například konání závodů psích spřežení, šetrnou pěší a cykloturistiku. V roce 2006 byl v místě bývalého Košťálkova obnoven přechod do Rakouska, vznikl zde málo frekventovaný hraniční přechod Košťálkov – Kleintaxen.

   talčítko foto  talčítko video  talčítko srovnavaci foto

Boletice Klet

Srovnávací foto

Číměř | Landštejn | Mnich | Nová Bystřice | Slavonice

Číměř v letech 1931 a 2019

DSC 5805 zmenseno DSC 5812 zmenseno

Foto z roku 1931 viz http://fotohistorie.cz/FullFoto.aspx?photoID=24691
Foto z roku 2019: Zdeněk Kučera

 

Landštejn od západu na nedatovaném snímku a v roce 2019

DSC 5809 zmenseno DSC 5812 zmenseno

Nedatovaný snímek viz http://ceskakanadavypravuje.cz/v-obrazech/krajina/
Foto z roku 2019: Zdeněk Kučera

 

Mnich u Nové Bystřice v letech 1942 a 2019

Boletice kostel zmenseno DSC 6103 zmenseno

Foto z roku 1942 viz http://ceskakanadavypravuje.cz/v-obrazech/zanikle-obce/
Foto z roku 2019: Silvie R. Kučerová

Boletice Klet

Srovnávací foto

Číměř | Landštejn | Mnich | Nová Bystřice | Slavonice

Nová Bystřice od jihu v letech 1920 a 2019

DSC 5805 zmenseno DSC 5812 zmenseno

Foto z roku 1920 viz http://fotohistorie.cz/FullFoto.aspx?photoID=4513
Foto z roku 2019: Zdeněk Kučera

 

Nová Bystřice od Novobystřického rybníka v letech 1924 a 2019

DSC 5809 zmenseno DSC 5812 zmenseno

Foto z roku 1924 viz http://fotohistorie.cz/FullFoto.aspx?photoID=4514
Foto z roku 2019: Zdeněk Kučera

 

Nová Bystřice od Golf village Obora v letech 1936 a 2019

Boletice kostel zmenseno DSC 6103 zmenseno

Foto z roku 1936 viz http://fotohistorie.cz/FullFoto.aspx?photoID=9497
Foto z roku 2019: Zdeněk Kučera

 

Slavonice od kostela Božího Těla a sv. Ducha v letech 1925 a 2019

Boletice kostel zmenseno DSC 6103 zmenseno

Foto z roku 1925 viz http://fotohistorie.cz/FullFoto.aspx?photoID=38855
Foto z roku 2019: Silvie R. Kučerová

Boletice Klet

Česká Kanada – Staré Město pod Landštejnem, Veclov, Návary, Rajchéřov, Košťálkov

 

Video vzniklo v roce 2019 jako výstup projektu

Ministerstva kultury ČR NAKI II: Dědictví zaniklých krajin: identifikace, rekonstrukce, zpřístupnění.

kamera a střih: Miroslav Čábelka

text: Zdeněk Lipský, Miroslav Čábelka

 

Zaniklá obec Rajchéřov - 3D model

 

Video vzniklo v roce 2019 jako výstup projektu

Ministerstva kultury ČR NAKI II: Dědictví zaniklých krajin: identifikace, rekonstrukce, zpřístupnění.

autorka videa a 3D modelu: Markéta Žuravská