Boletice Klet

Detailní fotorealistické modely

Eva Štefanová, David Maceška 

Cíle

Cílem bylo vytvoření realistického 3D modelu zaniklé vesnice Mušov dle dostupných archivních fotografií a dobových pohlednic.

 

Data a metody

Pro zpracování 3D modelu byla použita následující data:

  • historické fotografie a dobové pohlednice,
  • mapový podklad Topo S-1952,
  • výškový vrstevnicový model ZABAGED,
  • přehledové mapy ČR – přehledky pro ZABAGED, Geoprohlížeč, Geoportál ČÚZK 2018.

Zpracování 3D modelu probíhalo v následujících krocích:

  • Nejprve bylo nutné definovat topografický podklad území pro modelování. To bylo provedeno na základě dat získaných z topografické mapy S-1952. Rozměr modelu bys definován pomocí měřítka na mapovém listu.
  • Jednotlivé budovy byly vytvořeny na základě půdorysu z mapového podkladu. Výsledný model obsahuje 37 budov.
  • Modelování konkrétních textur, oken, vchodů a dalších detailů bylo provedeno na základě historických grafických předloh.
  • Umístění 3D modelu do krajiny bylo provedeno pomocí výškového modelu ZABAGED.
  • Vytvoření interaktivního 3D modelu pomocí webové aplikace Theasys.

Pro zpracování byly použity programy 3dsMax, Blender a Lumion.

 

Výsledky

A) Fotorealistický 3D model obce Mušov a jeho srovnání s archivními fotografiemi

(vlevo je archivní fotografie a vpravo je vytvořený 3D model). 

2 2A
   
3 3A
   
4 4A
   
5 5A
   
6 6A
   
1 1A
  1B

 

B) Video prohlídka výsledného 3D modelu zaniklé obce Mušov

 

C) Interaktivní model zaniklé obce Mušov


Použitá literatura a zdroje

Boletice Klet

Modely krajiny jádrových území

Markéta Potůčková, Eva Štefanová

Jádrová území modelové oblasti Novomlýnských nádrží tvoří katastry Mušov, Strachotín a Dolní Věstonice. Stavbou tří vodních nádrží na dolním toku řeky Dyje v letech 1975-1989 došlo k nenávratné ztrátě původní krajiny s druhově bohatými a cennými ekosystémy lužních lesů, aluviálních luk, břehových porostů a mokřadů. Vedle vodohospodářského významu má dnešní krajina využití zemědělské a rekreační.

Cíle

Cílem zpracování archivních a soudobých leteckých snímků bylo vytvořit spojitý náhled na zájmové území a postihnout zásadní změny v jeho vývoji od 50. let 20. století do současnosti. Vzhledem k faktu, že výsledky slouží výhradně pro interpretační účely a vizualizaci změn, byla metodika zpracování archivních snímků zjednodušena. Dílčí snímky byly umístěny do souřadnicového systému S-JTSK s využitím zpětného protínání (rovnic kolinearity) a vlícovacích bodů, jejichž souřadnice byly odečteny ze soudobého ortofota a výškového modelu dostupných z webové mapové služby Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Pro účely zobrazení výškové členitosti území byl pak použit výškový vrstevnicový model ZABAGED.

Data a metody

A) Ortofoto z 50. let

Ortofota z roku 1953 byla poskytnuta Českou informační agenturou životního prostředí Cenia. Pro 3D vizualizaci byla promítnuta na výškový vrstevnicový model ZABAGED. Pro zpracování byl použit software ArcMap a ArcScene.

B) Archivní letecké snímky z 90. let

Letecké měřické snímky zachycující stav území v roce 1990 byly získány z Archivu leteckých měřických snímků ČÚZK. Černobílé snímky velikosti 23 cm x 23 cm byly naskenovány s rozlišením 0,015 mm. S výjimkou konstanty kamery uvedené na rámu snímku nebyly známy prvky vnitřní orientace (tj. poloha hlavního snímkového bodu a zkreslení objektivu) a pro další zpracování byly zanedbány. Vzhledem k interpretačnímu účelu užití byla vzniklá geometrická zkreslení akceptovatelná. Pro získání prvků vnější orientace byly v každém snímku nalezeny alespoň 4 body identifikovatelné jak v archivním snímku, tak v současném ortofotu. Pomocí rovnic kolinearity byly dopočteny souřadnice středu promítání a sklony snímků. Snímky byly dále ortorektifikovány nad výškovým vrstevnicovým modelem ZABAGED. Ten byl následně využit i pro 3D vizualizaci krajiny z roku 1993. Pro zpracování byl použit software PCI Geomatica, ArcMap a ArcScene.

C) Současné ortofoto

Současné ortofoto dostupné pomocí webové mapové služby ČÚZK je zobrazeno nad výškovým vrstevnicovým modelem ZABAGED. Pro zpracování byl využit software firmy ESRI.

Výsledky

Vytvořené modely dokumentují zatopení lužních lesů v oblasti dnešních nádrží a zánik obce Mušov, z níž je dnes dochován pouze kostel sv. Linharta na ostrově uprostřed vodní nádrže Nové Mlýny-střed. Po hrázi oddělující Horní a Střední nádrž vede významná komunikace E461 spojující Brno s Vídní. V severní oblasti Horní nádrže je patrný rozvoj rekreačního střediska Pasohlávky. Snímek z 50. let dále ukazuje rozdíl ve vlastnictví a obhospodařování zemědělské půdy oproti současnému stavu – mozaika malých, úzkých polí vs. zcelené polní lány (s výjimkou vinných tratí a ovocných sadů).

Novomlýnské nádrže Novomlýnské nádrže
1953 1990

 

Novomlýnské nádrže

 2018

 

Celkový pohled na modelové území Novomlýnských nádrží

  

Použitá literatura a zdroje

Boletice Klet

Prostorové modely prezentují převedení informací z reálného světa do digitální podoby. Prostorové modely krajiny předstatvují modely krajiny jádrových území a detailní fotorealistické modely částečně nebo zcela zaniklých objektů.

Prostorové modely krajiny