Libavá

Detailní fotorealistické modely

Eva Štefanová, Veronika Rusá 

Cíle

Cílem bylo vytvořit realistický 3D model zachycující změnu náměstí v obci Libavé podle dostupných archivních fotografií a dobových pohlednic.

Data a metody

Ke zpracování 3D modelu byla použita následující data:

 • historické fotografie,
 • dobové pohlednice,
 • výškový vrstevnicový model ZABAGED,
 • mapa obce Libavá z roku 1945.

Zpracování 3D modelu probíhalo v následujících krocích:

 • Nejprve bylo nutné vybrat vhodnou oblast obce Libavé, o které by byly k dispozici alespoň některé dobové fotografie.
 • Následně byl definován topografický podklad území pro modelování.
 • Jednotlivé budovy byly tvořeny na podkladu historické mapy obce Libavé z roku 1945 a následně byly umístěny na terén. Modelování budov a veškerých detailů bylo provedeno na základě historických grafických předloh.
 • Umístění 3D modelu do krajiny bylo provedeno pomocí výškového modelu ZABAGED.
 • Textury modelu byly vytvořeny v programu SketchUp.
 • Vizualizace probíhala v programu Lumion.

Pro zpracování 3D modelu byly použity programy SketchUp, Lumion a DaVinci Resolve.

Výsledky

A) Fotorealistický 3D model náměstí v obci Libavá a jeho srovnání s archivními fotografiemi

(vlevo je archivní fotografie a vpravo je vytvořený 3D model)

Libavá Libavá
 Libavá Libavá - 3D model
   
Libavá Libavá
 Libavá  Libavá - 3D model
   
Libavá Libavá
Libavá Libavá - 3D model
   
Libavá Libavá
Libavá Libavá - 3D model
   
Libavá  Libavá 
 Libavá  Libavá - 3D model

 

B) Video prohlídka výsledného 3D modelu náměstí v obci Libavá

Použitá literatura a zdroje

Libavá

Modely krajiny jádrových území

Markéta Potůčková, Eva Štefanová

Jádrové území modelové oblasti militární a postmilitární krajiny tvoří katastry Dřemovice a Předměstí u Města Libavá bývalého vojenského újezdu Libavá.

Cíle

Cílem zpracování archivních a soudobých leteckých snímků bylo vytvořit náhled na zájmové území a postihnout zásadní změny v jeho vývoji od 50. let 20. století do současnosti. Vzhledem k faktu, že výsledky slouží výhradně pro interpretační účely a vizualizaci změn, byla metodika zpracování archivních snímků zjednodušena. Dílčí snímky byly umístěny do souřadnicového systému S-JTSK s využitím zpětného protínání (rovnic kolinearity) a vlícovacích bodů, jejichž souřadnice byly odečteny ze soudobého ortofota a výškového modelu dostupných z webové mapové služby Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (https://ags.cuzk.cz/av/).

Data a metody

A) Ortofoto z 50. let

Ortofota z roku 1954 byla poskytnuta Českou informační agenturou životního prostředí Cenia.

B) Archivní letecké snímky ze 70. let

Letecké měřické snímky zachycující stav území v roce 1971 pocházejí z Archivu leteckých měřických snímků ČÚZK. Černobílé snímky velikosti 23 cm x 23 cm byly naskenovány s rozlišením 0,015 mm. S výjimkou konstanty kamery uvedené na rámu snímku nebyly známy prvky vnitřní orientace (tj. poloha hlavního snímkového bodu a zkreslení objektivu) a pro další zpracování byly zanedbány. Vzhledem k interpretačnímu účelu užití byla vzniklá geometrická zkreslení akceptovatelná. Pro získání prvků vnější orientace byly v každém snímku nalezeny alespoň 4 body identifikovatelné jak v archivním snímku, tak v současném ortofotu. Pomocí rovnic kolinearity byly dopočteny souřadnice středu promítání a sklony snímků. Snímky byly dále ortorektifikovány nad výškovým vrstevnicovým modelem ZABAGED. Pro zpracování byl použit software PCI Geomatica a ArcMap.

C) Současné ortofoto

Současné ortofoto bylo získáno z Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.

Výsledky

Snímek z roku 1954 zachycuje modelové území krátce po vzniku vojenského výcvikového tábora Libavá (1947). Bývalá struktura zemědělsky obdělávaných pozemků již není ve snímku téměř patrná. Lze rozpoznat půdorysy domů v zaniklých osadách Smilov a Olejovic. Ve snímcích jsou výrazné nově vzniklé vojskem využívané plochy v severních částech obou katastrů, stejně jako cesty využívané vojenskou technikou. Ve snímku z roku 1971 je patrné postupné rozšiřování lesních porostů. V současném snímku dominuje mozaika lesa různého stáří, společně s trvalými travními porosty a ostatními plochami sloužícími pro výcvikové potřeby vojska.

Zvětšit porovnání snímků 1954 a 2020 | Snímek z roku 1954 | Snímek z roku 2020

Zvětšit porovnání snímků 1971 a 2020 | Snímek z roku 1977 | Snímek z roku 2020

 Celkový pohled na katastrální území Dřemovice a Předměstí u Města Libavá bývalého vojenského újezdu Libavá.

Podkladová data © ČÚZK* a CENIA.

* „Podkladová data (Ortofoto ČR, LMS) ČÚZK (dále data) smí být používána pouze v kontextu dalších vrstev mapového portálu. Data smí být používána pouze pro navigační a přehledové účely. Data nesmí být dále publikována nebo využívána v GIS aplikacích nebo systémech. Veškerá práva vyhrazena. K případnému jinému využití dat je nutný souhlas ČÚZK. Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Použitá literatura a zdroje

 • ŠAFÁŘ, Václav a Lenka TLAPÁKOVÁ. Alternative Methods of the Processing of Archival Aerial Photos. Geodetický a kartografický obzor / Geodetic and Cartographic Review, 2016, 62 (12), 253-257, ISSN 1805-7446.
 • Ortofoto z 50. let 20. století vytvořené v rámci projektu „Národní inventarizace kontaminovaných míst“, CENIA (2009–2012) https://www.cenia.cz/projekty/aktualni-projekty/nikm-2/
 • Letecké měřické snímky, Archiv leteckých snímků ČÚZK https://lms.cuzk.cz/lms/lms_prehl_05.html

Libavá

Prostorové modely prezentují převedení informací z reálného světa do digitální podoby. Prostorové modely krajiny předstatvují modely krajiny jádrových území a detailní fotorealistické modely částečně nebo zcela zaniklých objektů.

Prostorové modely krajiny