Boletice Klet

Kulturní památky a památková území

Jakub Jelen

Kulturní památky představují komplex dědictví, reprezentují takové hodnoty a významy vztahující se k minulosti, které mají být chráněny a zachovány i pro budoucí generace. Památková péče se zaměřuje na výzkum památek, jejich identifikaci, ochranu, dokumentaci či správu (Kuča 2018; Harvey 2001; Smith 2006). V mezinárodní rovině se ochraně památek věnuje organizace UNESCO, v Česku pak Národní památkový ústav (NPÚ), který je odbornou organizací státní památkové péče zřizovanou Ministerstvem kultury ČR.

Cíle

Hlavním cílem je poznání památek a památkových území evidovaných v Památkovém katalogu NPÚ, které mají souvislost se sledovanou přeměnou krajiny v jádrových (případně v širších zájmových) územích.

Data a metody

Seznam kulturních památek byl vytvořen na základě podrobné rešerše zdrojů Národního památkového ústavu. Tato instituce vytváří a spravuje tzv. Památkový katalog, který je dostupný na webových stránkách https://www.pamatkovykatalog.cz. Jedná se o relativně nový systém evidence památek obsahující komplexní údaje o jednotlivých objektech, kterých se dotýká zájem památkové péče. Katalog obsahuje základní popisné informace o památkách včetně fotografií a odkazů na umístění památek v katastrální mapě.

Za kulturní památky vyhlašuje Ministerstvo kultury České republiky podle zákona České národní rady o památkové péči č. 20/1987 Sb., nemovitou nebo movitou věc (popřípadě jejich soubor), který je významným dokladem historického vývoje, životního způsobu a prostředí společnosti od nejstarších dob do současnosti. Jako památky jsou, pro jejich historické, umělecké, vědecké a technické hodnoty, vnímány projevy tvůrčích schopností a práce člověka z nejrůznějších oborů lidské činnosti. Památky mohou také mít přímý vztah k významným osobnostem nebo historickým událostem.

Pro potřeby analýzy zájmových území byly z Památkového katalogu účelově selektovány pouze ty památky, které se přímo vztahují k charakterizované přeměně krajiny, tj. odkazují či připomínají specifický historický vývoj společnosti či hodnoty a významy odkazující na specifickou lidskou činnost v dané krajině. V Památkovém katalogu je každá památka textově popsána a zároveň je v něm uveden „popis památkové hodnoty“ určitého objektu. V mapě zobrazené památky byly selektovány na základě údajů obsažených v tomto popisu.

Výběr památek byl prováděn především z toho důvodu, aby došlo k co nejlepšímu vystižení charakteru zkoumané krajiny, jelikož Památkový katalog obsahuje velké množství záznamů, které reprezentují různá historická období či památkové hodnoty. V některých jádrových územích se však památky dokumentující sledovanou změnu krajiny nevyskytovaly, a proto bylo hledání rozšířeno na všechna katastrální území v zájmové oblasti. 

U každé památky je evidováno:

 • katalogové číslo,
 • název památky,
 • katastrální území, ve kterém se památka nachází,
 • kategorie památky (drobný objekt, objekt, areál, území),
 • datum získání statutu památky a památkové ochrany,
 • datum ztráty památkové ochrany,
 • typ památkové ochrany (kulturní památka, národní kulturní památka, dědictví),
 • anotace (stručný popis),
 • lokalizace (GPS souřadnice),
 • zdroj dat.

České středohoří

Výsledky

V zájmovém území České středohoří je sledována krajina zaniklého sadařství a její proměny. První zmínky o ovocnářství v Českém středohoří pochází již z roku 1088 (sady u Žitenic na Litoměřicku). Již ve středověku bylo sadařství významnou hospodářskou aktivitou v regionu. Největší rozvoj nastal v druhé polovině 19. století, kdy ovocné sady místy tvořily 40–60 % rozlohy zemědělské půdy (především v údolí Labe od Litoměřic po Děčín či na Třebenicku). Po druhé světové válce pak sadařství ztrácí na významu a plochy sadů se zmenšují.

Na mapách kulturního dědictví jsou nejčetnějšími prvky zemědělské objekty, jako např. hospodářská stavení, hospodářské dvory, sýpky či venkovské usedlosti z 18. a 19. století. Téměř všechny objekty získaly památkovou ochranu již v roce 1958, avšak některé ji v průběhu času ztratily. Jedná se konkrétně o pět objektů, které ochranu ztratily z důvodu špatného technického stavu či dokonce úplné demolice. Zajímavostí je historická sadová úprava v Chlumci u Chabařovic v okolí zdejšího pomníku bitvy z roku 1813 či zavlažovací systém s fontánou v obci Bílý Újezd, což je systém zděných čtvercových kanálků zajišťující závlahu parkových teras.

Všechny dosud chráněné objekty v území mají status kulturní památky.

Použitá literatura a zdroje

 • HARVEY, D.C. (2001) Heritage pasts and heritage presents: Temporality, meaning and the scope of heritage studies. International Journal of Heritage Studies, 7(4): 319–338.
 • KUČA, K. a kol. (2018): Průvodce po památkách ve správě Národního památkového ústavu. Národní památkový ústav, Praha.
 • Národní památkový ústav (2006): Mezinárodní dokumenty o ochraně kulturního dědictví. Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví. Národní památkový ústav – ústřední pracoviště, Praha.
 • Národní památkový ústav (2015): Památkový katalog. Dostupné z: https://pamatkovykatalog.cz
 • SMITH, L. (2006): The Uses of Heritage. Routledge, London–New York.
 • Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. In: Sbírka zákonů České republiky. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz (online 5. 11. 2018).

Boletice Klet

Odraz historie a proměn místní krajiny v obecních znacích

Miroslav Šifta

Každý obecní znak je nejen vizitkou, ale i „kronikou“ obce. Prostřednictvím užitých grafických prvků vypovídá o její minulosti, pamětihodnostech, tradicích či pověstech, stejně jako o hospodářských a kulturních aktivitách dřívějších obyvatel, nebo o podobě krajiny současné i minulé (zaniklé). Pokud je znak obce zpracován podle heraldických zásad a pokud jeho ikonografie nezkresluje nebo neposouvá realitu, je cenným pramenem řady lokálních i regionálních historickogeografických informací.

Cíle

Nalezení odkazů ke krajině a jejím změnám v rámci symboliky využívané v obecních znacích zájmového území.

Data a metody

Obsahová analýza znaků obcí v zájmovém území

Pro analýzu formy a obsahu grafického symbolu byla jako analytická metoda zvolena obsahová analýza (Krippendorff 2004; Rose 2007; Dvořáková 2010). Obsahová analýza byla původně zaváděna v mnoha oborech pro analýzu textů (v lingvistice, sociologii, antropologii, politologii ad.). Její jednotlivé kroky však lze velmi dobře použít i v rámci analýzy obrazových materiálů (Rose 2007), jimiž jsou i zkoumané regionální grafické symboly (znaky obcí). Znaky všech obcí v zájmovém území (k. 1. 10. 2019) jsou znázorněny v mapě (obr. 1). Ne všechny obce ale mají znak. Obecní znak mají tradičně města a městyse (dáno historickým právem měst vlastnit znak). Ostatní obce mohly začít „tvořit“ své komunální symboly až po roce 1990 (Šifta 2016). Mít komunální symbol povinností obcí není. Území obcí, které znak nemají, zůstávají v mapách na obr. 1 i 2 prázdná.

Při aplikaci obsahové analýzy je v prvním kroku zvolen typ zkoumaných materiálů, poté následuje jejich sběr. Na příkladu obsahové analýzy znaků obcí v Česku je zdrojem podkladů Registr komunálních symbolů (https://rekos.psp.cz). Ve druhém kroku je soubor znaků podroben analýze („čtení“, rozklíčování obsahu znaků) s výsledkem identifikace jednotlivých symbolů ve znaku (znak může obsahovat, a většinou obsahuje, více symbolů) a interpretace jejich významu. Ve třetím kroku je pak soubor identifikovaných symbolů rozřazen do předem stanovených kategorií (Buben 2003; Palát 2012). Pro nalezení odkazů k historii krajiny a jejím změnám v rámci symboliky využívané v obecních znacích zájmových území byly do analýzy následně zařazeny pouze symboly, které se vývoje krajiny dotýkají.

Do analýzy jsou tak vybrány symboly v kategoriích: zemědělství, vodní toky a plochy, poloha obce (např. symbol polohy obce na návrší, v údolí apod.), krajinné a přírodní prvky (výskyt skalního útvaru, památného stromu apod.), lesnatost, symboly hospodářského charakteru. Do kategorie ostatní jsou zařazeny všechny ostatní kategorie symbolů znázorněných ve znacích obcí (historické, církevní, kulturní, administrativní). V dalším kroku jsou výsledky kvantifikovány (pomocí jednoduché popisné statistiky jsou analyzovány četnosti použití symbolů a porovnány rozdíly mezi jednotlivými kategoriemi). Zastoupení typů symbolů ve znacích obcí zájmového území je znázorněno formou kartodiagramu (obr. 2). Následně jsou identifikovány prostorové vzorce ve využívání stejných či podobných symbolů ve znacích obcí v zájmovém území. Symboly využívané na více místech (ve více obecních znacích) tak často vypovídají o historii, vývoji a změnách krajiny v širším regionu.

Obr. 1: Znaky obcí v zájmovém území České středohoří

České středohoří

 

Obr. 2: Zastoupení typů symbolů ve znacích obcí zájmového území České středohoří

České středohoří

Výsledky

V zájmovém území České středohoří je hlavním cílem sledovat, zda je v obecní grafické symbolice patrný odkaz k, často již zaniklému, tradičnímu sadařství v oblasti. Ze znaků obcí (obr. 1) i z kartogramu (obr. 2) je na první pohled zřejmé, že sadařství má své místo v symbolice obcí především v centrální části regionu. Ve znacích několika obcí v Českém středohoří se objevují figury ovocných plodů – jablka ve znacích Hlinné, Lhotky nad Labem (ve znaku obce Žalhostice jsou zlatá jablka symbolem pro atribut sv. Mikuláše, kterému byla zasvěcena historická gotická kaple); meruňky na rozkvetlé meruňkové větvi jsou ústředním symbolem ve znaku obce Prackovice nad Labem. Ve „žluté“ kategorii zemědělských symbolů se ještě četněji než odkaz k sadařství objevují symboly vinařství, které je opět nejčastěji znázorněno figurou – ve znaku Malých Žernosek ční figura vinné révy, vinný hrozen je obsažen ve znaku Velkých Žernosek. Znak obce Žalhostice zobrazuje viničný kůl a hrozny. Figura hroznu se spolu se zmíněnými jablky vyskytuje ve znaku Lhotky nad Labem. Sadařství společně s vinařstvím je symbolizováno i ve znaku obce Michalovice (figura vinného listu – vinařství – a pětilistého květu se zelenými listy – ovocnářství) a Kamýku, kde jsou sadařství a vinařství znázorněny zelenou tinkturou (barvou). Zelená tinktura společně s figurou pluhu ve znaku obce Řehlovice odkazují k zemědělskému rázu údolí řeky Bíliny (pluh má symbolizovat i Přemysla Oráče).

Znaky obcí v zájmovém území České středohoří samozřejmě často odkazují na okolní kopcovitou krajinu (symboly v kategorii poloha obce a krajinný / přírodní prvek na obr. 2, kdy jde především o znázornění vrcholů jakožto krajinné dominant oblasti) i řeky Labe a Bílinu („modrá“ kategorie, obr. 2), které regionem protékají. Trojvrší ve znaku Kamýku symbolizuje vrchy Plešivec, Kamýk a Radobýl. Plešivec je znázorněn zeleným návrším i ve znaku obce Miřejovice. Trojvrší ve znaku obce Libochovany znázorňuje opět Plešivec, a dále vrchy Deblík a Trabice. Zelené návrší ve znaku Chlumce odkazuje na vrch Horka. Zelený hrot ve znaku Velemína je symbolem pro Milešovku – nejvyšší vrchol Českého středohoří. Obecněji k poloze v Českém středohoří odkazuje opět trojvrší ve znaku obce Staňkovice, figura listu dřevařské pily a zelená tinktura ve znaku Stebna vypovídají o poloze obce na náhorní planině Českého středohoří a o tradičním dřevařství v místních lesích. Ojedinělým symbolem ve znaku obce, ale typickou bylinou pro krajinu Českého středohoří, je koniklec polní ve znaku Hlinné.

Řeka Labe je symbolizována ve znacích obcí Českého středohoří tradičně vlnitým, nejčastěji bílým (stříbrným) břevnem (Velké Březno, Píšťany, Dolní Zálezly), vlnitou patou štítu znaku (Žalhostice, Lhotka nad Labem), nebo modrým dělením štítu (Malé Žernoseky). Ryby ve znaku Rtyně nad Bílinou odkazují na místní tradici rybolovu i na samotnou řeku Bílinu. Jeden z přítoků Bíliny, Radejčínský potok, je znázorněn bílým (stříbrným) vlnitým břevnem a modrou tinkturou ve znaku Habrovan.

Ze symbolů odkazujících k hospodářské tradici („červená“, obr. 2) jsou časté odkazy na mlýny (figura kypřice v rukou lva ve znaku Píšťan), resp. na výrobu mlýnských kol (žernovy v Malých i Velkých Žernosekách jsou zároveň i tzv. mluvícím znamením). Znak Velkého Března vypovídá o místním pivovaru (figury pivovarnických nástrojů).

K 1. 10. 2019 má v zájmovém území České Středohoří obecní znak 91,2 % obcí (31 z 34 obcí).

 

Použitá literatura a zdroje

 • BUBEN, M. (2003): Encyklopedie heraldiky: Světská a církevní titulatura a reálie. Libri, Praha.
 • DVOŘÁKOVÁ, I. (2010): Obsahová analýza/formální obsahová analýza/kvantitativní obsahová analýza. AntropoWebzin, 6(2): 95–99.
 • KRIPPENDORF, K. (2004): Content Analysis: An Introduction to Its Methodology. Sage, Thousand Oaks.
 • PALÁT, P. (2012): Výstavba Terminologického slovníku v projektu Heraldické Terminologické Konvence. Heraldická terminologická konvence. www.heraldika-terminologie.cz/mapa-terminologicky-slovnik-v-projektu-htk-428 (16. 9. 2019).
 • ROSE, G. (2007): Visual Methodologies. An Introduction to the Interpretation of Visual Materials. Sage, Thousand Oaks.
 • ŠIFTA, M. (2016): Graphic Symbols and Local Identity: The Case of Use and Perception of Municipal Emblems in the Liberec Region (Czechia). Geografisk Tidsskrift-Danish Journal of Geography, 116(2): 147–158.
 • Registr komunálních symbolů. https://rekos.psp.cz (1. 10. 2019).

Boletice Klet

Paměť krajiny představuje vztah mezi krajinou a kulturou. Paměťové instituce uchovávají a předávají informace o minulosti a proměnách místní krajiny. Také každý obecní znak je jakousi „kronikou“ obce a svým způsobem vypovídá o její minulosti, pamětihodnostech, tradicích či pověstech, stejně jako o hospodářských a kulturních aktivitách dřívějších obyvatel, nebo o podobě krajiny současné i minulé (zaniklé).

Paměť krajiny

Boletice Klet

Místa paměti a paměťové instituce

Martina Tůmová

Paměťové instituce uchovávají a předávají informace o minulosti a proměnách místní krajiny. Zahrnují primárně muzea nebo samostatné stálé expozice, v širším významu pak archivy a sbírky, které obsahují a spravují související archivní dokumenty. Zejména muzea pak lze definovat jako instituce, které získávají, uchovávají a zkoumají; zprostředkují a vystavují hmotné doklady o člověku a jeho prostředí za účelem studia, výchovy a potěšení (více viz Dolák 2013; Šobáňová 2012; Matero 2008).

Cíle

S využitím příkladu muzejních expozic vytvořit základní přehled a typologii paměťových institucí, které se nacházejí v širších hranicích zájmového území nebo se ve svých expozicích k zájmovému území vztahují.

Data a metody

Seznam paměťových institucí byl vytvořen zejména na základě rešerše elektronických informačních zdrojů. Z tohoto důvodu jej není možné považovat za zcela kompletní (existuje mnoho zejména soukromých sbírek, které se prostřednictvím internetu téměř neprezentují), avšak pro naplnění cílů projektu jej lze považovat za dostatečně validní.

V první fázi byla vytvořena databáze lokálních expozic vycházející z informací o českých muzeích poskytovaných Asociací muzeí a galerií ČR. Získané údaje byly dále doplněny informacemi dostupnými z popularizačních webových projektů „Do muzea!“ a „Muzeum.cz“. Ve druhé fázi byly expozice vyhledávány podle hlavních lokalit v zájmových územích, tedy podle větších měst s více než tisíci obyvateli. Výsledná databáze obsahuje bližší informace k jednotlivým paměťovým institucím – adresu, GPS lokalizaci, odkaz na web instituce.

Paměťové instituce (muzea a jednotlivé expozice) byly poté analyzovány s ohledem na zaměření expozic a sbírek, které jsou v nich uloženy a prezentovány veřejnosti. Expozice byly rozděleny do dvou základních kategorií:

 1. podle vztahu k přeměně krajiny v zájmovém území (v mapě vyjádřeny sklonem mapové značky) na ty, které:
 • se přímo vztahují k zájmovému území a prezentují minulost a proměny místní krajiny v zájmovém území;
 • nepřímo, resp. pouze volně, prezentují minulost a proměny krajiny v zájmovém území (např. městská muzea, neprezentují konkrétní proměnu krajiny).
 1. podle měřítkové úrovně (v mapě vyjádřeny velikostní mapové značky) na ty, které představují: 
 • instituce lokálního významu;
 • instituce regionálního významu.

V posledním kroku byly sbírky a expozice charakterizovány z obsahového hlediska a zaměření. Mapové značky pomocí barev zachycují maximálně tři nejtypičtější témata, kterým se expozice věnují.

 

Mapa: Muzejní expozice v zájmovém území České středohoří 

České středohoří

 

Tabulka: Přehled expozic zobrazených na mapě zájmového území

Lokalita

Název expozice

Webové stránky muzea / expozice

Litoměřice

1. Oblastní muzeum v Litoměřicích

https://www.muzeumlitomerice.cz 

6. Galerie a muzeum litoměřické diecéze

https://galerie-ltm.cz/profile/dieceze 

10. Památník K. H. Máchy

https://www.muzeumlitomerice.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=200065&id=1029&p1=1028 

Ústí nad Labem

Muzeum města Ústí nad Labem

http://www.muzeumusti.cz 

Trmice

Zámek Trmice - Muzeum modelové železnice

http://www.mestotrmice.cz/zamek%2Dtrmice/os-2832/p1=17469 

Velké Březno

Muzeum československého opevnění Valtířov

http://www.ropik.unas.cz 

Velemín

Muzeum Milešovky

http://www.ufa.cas.cz/milesovka.html 

Zubrnice

Muzeum železnice Zubrnice

http://zubrnickazeleznice.cz 

Chabařovice

Muzeum města Chabařovice

http://www.chabarovice.cz 

Kamýk

Pamětní světnička Bedřicha Smetany

http://www.obec-kamyk.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=6297&id=1001&n=historie%2Dobce%2Dkamyk&p1=52 

 

Výsledky

Proměny krajiny zájmového území České středohoří v důsledku omezení hospodářské činnosti a to zejména sadařství se v místních paměťových institucích nijak výrazně neprojevují. Jediné muzeum s regionálním dosahem, které se věnuje i expozicím k zemědělství v regionu, je Oblastní muzeum v Litoměřicích. Průřezově představuje všechna řemesla a hospodářská odvětví typická pro tuto oblast. Ostatní instituce, které v regionu najdeme, se věnují spíše odlišným tématům. Ve většině z nich jsou však hojně zastoupeny obrazové a fotografické dokumenty vztahující se k Českému středohoří. Muzea oslavují známé osobnosti, které v regionu působily, jako například Karla Hynka Máchu nebo Bedřicha Smetanu. Zajímavé je pak malé muzeum v Chabařovicích, nacházející se společně s městkou knihovnou v budově staré radnice, které se věnuje i zpřístupnění informací o okolních zaniklých obcích.

Nevšední expozici pak najdeme přímo na nejvyšším vrcholu Českého středohoří – Milešovce. V prostoru observatoře se nachází výstava zahrnující meteorologické přístroje, fotodokumentaci ze stavby observatoře i informace k Národní přírodní rezervaci Milešovka. Tato expozice je důkazem, že seznámit veřejnost s historií regionu z různých úhlů pohledu je možné téměř na jakémkoliv místě, jen je potřeba jej umět využít.

Archivní dokumenty ze zájmového území České středohoří jsou uloženy především ve Státním oblastním archivu v Litoměřicích.

 

Použitá literatura a zdroje