krkonose2

Zemědělský půdní fond

Ivan Bičík, Zdeněk Boudný, Tomáš Burda, Pavel Chromý, Vít Jančák

Zemědělský půdní fond (zemědělská půda) je jedna ze základních kategorií struktury půdního fondu každého území. Dalšími kategoriemi jsou lesní plochy (lesy) a ostatní (zastavěné plochy, vodní plochy, komunikace apod.) Zemědělský půdní fond, tedy souhrn všech zemědělsky využívaných ploch, tvoří orná půda, trvalé travní porosty (louky a pastviny) a trvalé kultury (chmelnice, vinice, ovocné sady). Zastoupení jednotlivých složek zemědělského půdního fondu je ovlivněno přírodními podmínkami daného území.

Rozdíly ve vnitřní struktuře půdního fondu, jakož i jeho vývojové proměny, jsou způsobeny jednak přírodními podmínkami daného území, jednak působením člověka, tedy způsobem, jakým dané území využívá. Struktura půdního fondu tak vypovídá o vzájemném vlivu přírodní a socioekonomické sféry v území.

OP 1845 1948 zmenseno OP 1948 1990 zmenseno OP 1990 2000 zmenseno

Vývoj rozlohy orné půdy v Česku (1845–1948)
Index vývoje orné půdy, stav v roce 1845 je 100 %.
Zdroj dat: databáze LUCC Czechia.

Vývoj rozlohy orné půdy v Česku (1948–1990)
Index vývoje orné půdy, stav v roce 1948 je 100 %.
Zdroj dat: databáze LUCC Czechia.

Vývoj rozlohy orné půdy v Česku (1990–2000)
Index vývoje orné půdy, stav v roce 1990 je 100 %.
Zdroj dat: databáze LUCC Czechia.

 TTP 1845 1948 zmenseno  TTP 1948 1990 zmenseno  TTP 1990 2000 zmenseno

Vývoj rozlohy trvalých travních porostů (TTP)
v Česku v období 1845–1948

Index vývoje TTP, stav v roce 1845 je 100 %.
Zdroj dat: databáze LUCC Czechia.

Vývoj rozlohy trvalých travních porostů (TTP)
v Česku v období 1948–1990

Index vývoje TTP, stav v roce 1948 je 100 %.
Zdroj dat: databáze LUCC Czechia.
Vývoj rozlohy trvalých travních porostů (TTP)
v Česku v období 1990–2000

Index vývoje TTP, stav v roce 1990 je 100 %.
Zdroj dat: databáze LUCC Czechia.
   LP 1845 2000 zmenseno  
  Vývoj rozlohy lesních ploch
v Česku v období 1845–2000

Index vývoje lesních ploch, stav v roce 1845 je 100 %.
Zdroj dat: databáze LUCC Czechia.
 

Cíle

Cílem je dokumentovat vývojové změny v rozloze a vnitřní struktuře zemědělského půdního fondu v modelových územích. Hodnoceny jsou zejména změny v rozloze dvou hlavních kategorií zemědělského půdního fondu, tedy orné půdy a trvalých travních porostů.

Data a metody

Pro hodnocení změn v rozloze a vnitřní struktuře zemědělského půdního fondu byla použita databáze LUCC Czechia, která byla vytvořena na Geografické sekci Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlov v Praze.

Výsledky

Výměra zemědělské půdy v modelovém území je prakticky ve všech katastrech velmi malá a tvoří ji převážně trvalé travní porosty. Většina katastrů v modelovém území mají úřední cenu zemědělské půdy, tedy její kvalitu, hluboko pod limitem rentability zemědělského hospodaření. Pokud se v oblasti nacházejí zemědělské farmy je jejich zaměření jednoznačně na výpas dobytka a produkci sena. Těmto charakteristikám odpovídá vysoký podíl lesních ploch, jenž se především po roce 1896 stále zvyšuje ve všech časových horizontech. Skutečná plocha lesa v terénu je zde odlišná z důvodů těžby, likvidace polomů, výstavby lesních cest a manipulačních prostorů. Trend narůstajícího podílu lesních ploch odpovídá trendům většiny vyspělých států Evropy, kde došlo k procesu tzv. lesní transformace. Tím je označován proces zvětšování rozlohy lesních ploch v modernizující se společnosti, neboť ta lesu přiřazuje další dříve neznámé či nevyužívané funkce (environmentální, vodohospodářská, rekreační apod.). Proto v katastrech při hranici s Polskem se podíl lesních ploch pohybuje v současnosti nad 75 % jejich rozlohy. V nižších polohách je charakteristický nárůst dolní hranice lesních ploch v katastrech od 11 % v prvních dvou časových horizontech, až po současných zhruba 21 %.

Oblast Krkonoš charakterizuje v průběhu sledovaných let zásadní změnu funkcí. V tradiční společnosti šlo o funkci obytnou a produkční (zemědělství a lesnictví), v současné době jsou klíčovými funkcemi environmentální (CHKO a NP), vodohospodářská a rekreační funkce, přičemž původní funkce podstatně oslabily. Je to spojeno se skutečností, že je v oblasti podstatně menší počet trvale bydlících obyvatel a celkové zaměření oblasti je určováno potřebami celé společnosti, nikoliv jen původních převážně samozásobitelsky orientovaných zemědělců a lesních dělníků. Lze předpokládat, že v budoucnu současné zaměření funkcí v tomto území bude spíše posilovat.

ZPF 1OP krkonoše zmenseno ZPF 2TTP krkonoše zmenseno ZPF 3lesy krkonoše zmenseno

Podíl orné půdy na výměře
zemědělského půdního fondu (v %)

Podíl trvalých travních porostů
na výměře zeměděl. půdního fondu (v %)

Podíl lesních ploch na celkové
výměře katastru (v %)

Literatura

  • BIČÍK, I. a kol. (2010): Vývoj využití ploch v Česku. Edice Geographica, sv. 3, ČGS, Praha.
  • BIČÍK, I., KUPKOVÁ, L., JELEČEK, L., KABRDA, J., ŠTYCH, P., JANOUŠEK, Z., WINKLEROVÁ, J. (2015): Land Use Changes in the Czech Republic 1845–2010. Springer.
  • Databáze LUCC Czechia. Přírodovědecká fakulta UK, Praha.