krkonose2

Land cover flows

Land cover flows | Stabilní krajinné prvky

Tomáš Janík

Nahlížení na změny krajinného pokryvu pomocí konceptu Land cover flows (v mapě a dále také jen jako LCF) umožňuje nejen získat informaci o kategoriálních změnách krajinného pokryvu, ale poskytuje i informaci o procesu, který proběhl (Feranec et al. 2010). Díky tomu lze proces identifikovat a interpretovat a také plochu, na které probíhá, kvantifikovat a lokalizovat (EEA 2007).

Cíle

Použitím LCF lze názorně vizualizovat a dále také interpretovat krajinné procesy probíhající v daném území mezi dvěma či více časovými horizonty. Cílem analýz LCF je tak interpretovat vývoj krajinného pokryvu ve sledovaném období. Dále byla provedena interpretace změny vegetace ve vybraných biotopech.

Data a metody

Land cover flows byly hodnoceny na základě dat vytvořených vektorizací barevných rastrových kopií tzv. císařských povinných otisků map Stabilního katastru popisující stav krajiny v polovině 19. století a aktuální stav využití území byl vytvořen s využitím katastrálních map a aktuálního ortofota ČÚZK (blíže viz metodika v oddílu „Vývoj využití území“). Tyto dva datové sety popisující využití krajiny v polovině 19. století a v současnosti (2018) vstupovaly do analýzy land cover flows.

Pro potřeby analýzy získala každá třída krajinného pokryvu svůj kód (viz tab. 1). V prostředí software ArcGIS 10.6 (ESRI) pak došlo k překryvu datové vrstvy znázorňující krajinný pokryv vektorizovaný z map Stabilního katastru a ze současnosti. Pomocí funkce Union byly obě vrstvy protnuté za vzniku nové datové vrstvy, která pro každou plochu (polygon) nese pomocí kódu informaci o využití krajiny z obou použitých zdrojových datových setů (Stabilní katastr, současnost). Díky tomu lze zjistit, kde k jakým procesům došlo (kde se jaká třída proměnila v kterou) a také jak jsou plošně rozsáhlé. Kvůli velkému množství možných kombinací byly v mapě zobrazeny pouze LCF s rozlohou větší než 0,2 km2.

Tabulka 1: Třídy krajinného pokryvu a jejich kódy

 Krajinný pokryv

 Legenda 

 Zastavěné plochy

1

 Vodní plochy

2

 Lesní plochy

3

 Orná půda

4

 Trvalý travní porost 

5

 Trvalé kultury

6

 Opuštěná půda

7

 Ostatní plochy

8

Výsledky

Ve vybraných katastrech v Krkonoších dominují lesní plochy, které se během sledovaného období dále rozšiřovaly. Celkem se z 47,5 km2 velkého území změnil krajinný pokryv na 21,2 km2. Na těchto bezmála 45 % území probíhala především extenzifikace využití krajiny (viz tab. 2).

Z LCF vyplývá, že největšího rozsahu dosáhla změna z trvalého travního porostu na alpinské bezlesí (9 km2). Tato změna charakterizuje změnu hospodaření v nejvyšších partiích území a Krkonoš celkově. Tzv. budní hospodaření (viz dále) bylo opouštěno a v nejvyšších partiích se nyní nachází cenná společenstva alpinského bezlesí. Tato bezlesá část území se však v průběhu sledovaného období zmenšila a trvalý travní porost se změnil v nižších polohách v les (4,8 km2). Horní hranice lesa se tak dostávala do vyšších nadmořských výšek. Intenzivnější zemědělství bylo na ústupu i v nižších polohách, kde se využití orné půdy extenzifikovalo a měnilo na trvalý travní porost (3,5 km2) a v menší míře na lesní plochy (0,7 km2).

Za pozornost stojí i změna z lesních ploch na ostatní plochy (0,6 km2), která vyjadřuje nové rekreační využití území a ústup lesa ve prospěch rekreační infrastruktury, která zejména od druhé poloviny 20. století velmi významně ovlivňuje celé území Krkonoš (na mapě nejvýznamněji ve východní části, okolí Medvědína a Špindlerova Mlýna). Také trvalé travní porosty (0,6 km2) a orná půda (0,2 km2) se měnila v ostatní plochy. A naopak zřejmě některé cesty a další antropogenní struktury jsou nyní součástí alpinského bezlesí (0,57 km2).

Krkonoše LCF

  Tabulka 2: Land cover flows mezi podklady Stabilního katastru a současností s rozlohou nad 0,2 km2. 

 LCF

 rozloha (km2

 rozloha (% území) 

 rozloha (% LCF) 

 z trvalého travního porostu na alpinské bezlesí 

8,95

18,85

42,13

 z trvalého travního porostu na lesní plochy

4,80

10,12

22,62

 z orné půdy na trvalý travní porost

3,54

7,46

16,68

 z orné půdy na lesní plochy

0,72

1,51

3,37

 z lesních ploch na ostatní

0,63

1,33

2,97

 z trvalého travního porostu na ostatní plochy

0,62

1,30

2,90

 z ostatních ploch na alpinské bezlesí

0,57

1,20

2,68

 z orné půdy na ostatní plochy

0,23

0,48

1,07

Literatura