Hlubočepy

Historické změny vegetace

Jaroslav Vojta

Cíle

Cílem bylo zjistit jakému typu využití krajiny koncem 19. století odpovídají současné biotopy zjištěné mapováním NATURA 2000.

Data a metody

Stav krajiny v polovině 19. století zobrazuí data vytvořená vektorizací barevných rastrových kopií tzv. císařských povinných otisků map Stabilního katastru. Mapa aktuální vegetace je přejata z mapování NATURA 2000 (http://www.nature.cz/natura2000-design3). Obě vektorové vrstvy byly překryty (intersect). Jsou prezentovány generalizované mapy a grafy s vypočtenými podíly historického land use na současných biotopech NATURA 2000.

Výsledky: Travinná vegetace

Velkou většinu vegetace bezlesí tvoří přirozené a polopřirozené trávníky mělkých půd a skalních stanovišť (tab. 1), které byly v minulosti využívány jako louky a pastviny. Tato stanoviště jsou jen obtížně využitelná pro výstavbu a proto se zde zachovala druhově bohatá vegetace xerotermních stanovišť v poměrně dobrém stavu (graf 1). Naopak mezofilní bezlesí je velmi vzácné a reprezentují ho v podstatě pouze mezofilní ovsíkové louky vzniklé z větší části na bývalých polích (tab. 1, mapa 1).

Na bývalých polích však vznikla i poměrně zásadní část xerotermního bezlesí, zhruba třetia širokolistých suchých trávníků (T3.4), čtvrtina úzkolistých suchých trávníků (T3.3) a dokonce polovina skalní vegetace s kostřavou sivou (T3.1, tab. 1). To je velmi neobvyklé, neboť stanoviště těchto vegetačních typů jsou velmi těžko obdělávatelná a v případě skalní vegetace s kostřavou sivou je orba nemožná. Vysvětlení je třeba hledat v úplné přeměně reliéfu a přírodních podmínek spojené s těžbou vápence od 2. pol. 19. stol. a se stavbou Buštěhradské dráhy.

Změny vegetace

Mapa 1: Travinná vegetace podle NATURA 2000 (viz tab. 1) na podkladě historického land use.

 

Změny vegetace

Graf 1: Procentuelní podíl historického využití krajiny v současné vegetaci trávníků
(šrafovaně je vyznačen podíl méně reprezentativních lokalit).

 biotop

 lesy

 pastviny a louky 

 pole

 voda 

 zahrady 

 zástavba 

 ostatní 

 celková rozloha [m2

 T1.1

0.0%

7.5%

92.5%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

596.4

 T3.1

0.0%

50.3%

49.4%

0.0%

0.0%

0.0%

0.3%

17709.2

 T3.2

0.0%

97.5%

1.4%

0.0%

0.3%

0.5%

0.3%

3760.5

 T3.3

3.6%

71.5%

23.8%

0.0%

0.0%

0.0%

1.0%

46049.6

 T3.4

0.0%

64.5%

33.4%

0.3%

0.4%

0.0%

1.5%

68305.6

 T6.2

0.0%

79.2%

19.4%

0.0%

0.1%

0.1%

1.2%

8742

 T8.1

0.0%

100.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

302.8

 podíl na celkové rozloze 

1.0%

67.0%

31.0%

0.0%

0.0%

0.0%

1.0%

145466.1

 

Tabulka 1: Procentuelní podíl historického využití krajiny v současné vegetaci travinných biotopů.

 

Výsledky: Lesy

Lesní biotopy jsou v území vzácné a výhradně sekundární (mapa 2, graf 2, tab. 2). Většinou vznikly na bývalých pastvinách a polích. Vzhledem k absenci přirozených lesních porostů v širokém okolí jsou tyto lesy většinou druhově chudé a nepříliš cenné.

Změny vegetace

 Mapa 2: Lesní vegetace podle NATURA 2000 (viz tab. 2)  na podkladě historického land use.

 

Změny vegetace

Graf 2: Procentuelní podíl historického využití krajiny v současné vegetaci mezofilních lesů
(šrafovaně je vyznačen podíl méně reprezentativních lokalit).

 

 biotop

 pastviny a louky 

 pole

 ostatní 

 celková rozloha [m2

 L3.1

77.30%

22.09%

0.61%

88555.6

 L4

73.36%

26.64%

0.00%

6151.9

 L6.1

100.00%

0.00%

0.00%

22.0

 podíl na celkové rozloze 

77.05%

22.38%

0.57%

94729.5

 

Tabulka 2: Procentuelní podíl historického využití krajiny v současné vegetaci lesních biotopů.

 

Použitá literatura a zdroje

  • Guth J. (2002): Metodiky mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd (metodiky podrobného a kontextového mapování).- AOPK ČR, Praha.
  • Chytrý M., Kučera T., Kočí M., Grulich V., Lustyk P. [eds.] (2010): Katalog biotopů České republiky - AOPK ČR, Praha.
  • Lustyk P., Guth J. (2009): Metodika aktualizace vrstvy mapování biotopů. AOPK ČR, Praha.
  • Data mapování Natura 2000 AOPK ČR, Praha.