Jistebnicko

Detailní fotorealistické modely - stránka obsahuje zkopírovaný obsah pro pracovní verzi

Eva Štefanová, David Maceška 

Cíle

Cílem bylo vytvoření realistického 3D modelu zaniklé vesnice Mušov dle dostupných archivních fotografií a dobových pohlednic.

 

Data a metody

Pro zpracování 3D modelu byla použita následující data:

 • historické fotografie a dobové pohlednice,
 • mapový podklad Topo S-1952,
 • výškový vrstevnicový model ZABAGED,
 • přehledové mapy ČR – přehledky pro ZABAGED, Geoprohlížeč, Geoportál ČÚZK 2018.

Zpracování 3D modelu probíhalo v následujících krocích:

 • Nejprve bylo nutné definovat topografický podklad území pro modelování. To bylo provedeno na základě dat získaných z topografické mapy S-1952. Rozměr modelu bys definován pomocí měřítka na mapovém listu.
 • Jednotlivé budovy byly vytvořeny na základě půdorysu z mapového podkladu. Výsledný model obsahuje 37 budov.
 • Modelování konkrétních textur, oken, vchodů a dalších detailů bylo provedeno na základě historických grafických předloh.
 • Umístění 3D modelu do krajiny bylo provedeno pomocí výškového modelu ZABAGED.
 • Vytvoření interaktivního 3D modelu pomocí webové aplikace Theasys.

Pro zpracování byly použity programy 3dsMax, Blender a Lumion.

 

Výsledky

A) Fotorealistický 3D model obce Mušov a jeho srovnání s archivními fotografiemi

(vlevo je archivní fotografie a vpravo je vytvořený 3D model). 

2 2A
   
3 3A
   
4 4A
   
5 5A
   
6 6A
   
1 1A
  1B

 

B) Video prohlídka výsledného 3D modelu zaniklé obce Mušov

 

C) Interaktivní model zaniklé obce Mušov


Použitá literatura a zdroje

Jistebnicko

Modely krajiny jádrových území

 

Markéta Potůčková, Eva Štefanová

Jádrové území spadající do oblasti označované jako Česká Sibiř tvoří katastr Cunkov. Původní produkční zemědělská funkce zdejší horské krajiny ustoupila rekreačním aktivitám. Svoje místo zde mají i ochranářské zájmy jak v oblasti přírodní (přírodní park Jistebnická vrchovina), tak v oblasti kulturního dědictví (vesnická památková zóna lidové architektury Ounuz).

Cíle

Cílem zpracování archivních a soudobých leteckých snímků bylo vytvořit spojitý náhled na zájmové území a postihnout zásadní změny v jeho vývoji od 50. let 20. století do současnosti. Vzhledem k faktu, že výsledky slouží výhradně pro interpretační účely a vizualizaci změn, byla metodika zpracování archivních snímků zjednodušena. Dílčí snímky byly umístěny do souřadnicového systému S-JTSK s využitím zpětného protínání (rovnic kolinearity) a vlícovacích bodů, jejichž souřadnice byly odečteny ze soudobého ortofota a výškového modelu dostupných z webové mapové služby Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Pro účely zobrazení výškové členitosti území byl pak použit výškový vrstevnicový model ZABAGED.

Data a metody

A) Ortofoto z 50. let

Ortofota z roku 1953 byla poskytnuta Českou informační agenturou životního prostředí Cenia. Pro 3D vizualizaci byla promítnuta na výškový vrstevnicový model ZABAGED. Pro zpracování byl použit software ArcMap a ArcScene.

B) Archivní letecké snímky z 80. a 90. let

Letecké měřické snímky zachycující stav území v roce 1984 a 1995 byly získány z Archivu leteckých měřických snímků ČÚZK. Černobílé snímky velikosti 23 cm x 23 cm byly naskenovány s rozlišením 0,015 mm. S výjimkou konstanty kamery uvedené na rámu snímku nebyly známy prvky vnitřní orientace (tj. poloha hlavního snímkového bodu a zkreslení objektivu) a pro další zpracování byly zanedbány. Vzhledem k interpretačnímu účelu užití byla vzniklá geometrická zkreslení akceptovatelná. Pro získání prvků vnější orientace byly v každém snímku nalezeny alespoň 4 body identifikovatelné jak v archivním snímku, tak v současném ortofotu. Pomocí rovnic kolinearity byly dopočteny souřadnice středu promítání a sklony snímků. Snímky byly dále ortorektifikovány nad výškovým vrstevnicovým modelem ZABAGED. Ten byl následně využit i pro 3D vizualizaci krajiny v letech 1984 a 1995. Pro zpracování byl použit software PCI Geomatica, ArcMap a ArcScene.

C) Současné ortofoto

Současné ortofoto, které bylo získáno z Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, je zobrazeno nad výškovým vrstevnicovým modelem ZABAGED. Pro zpracování byl využit software firmy ESRI.

Výsledky

Modely krajiny Modely krajiny
1953 1984
   
Modely krajiny Modely krajiny
1995 2017

 

Celkový pohled na katastrální území Cunkov v letech 1953, 1984, 1995 a 2017

Podkladová data © ČÚZK,  Ortofoto ČR, 2017 / 2018 © Český úřad zeměměřický a katastrální, www.cuzk.cz

 

Modely zájmového území od 50. let minulého století do současnosti ukazují základní trendy vývoje této horské krajiny. Mezi 50. a 70. lety došlo k vytvoření větších půdních celků pro zemědělské obdělávání, které jsou nicméně v současné době zatravněny a z části využívány jako pastviny (chov koní, bizonů). Došlo k mírnému nárůstu lesních ploch. Rekreační funkci nahrávají přírodní podmínky (lesy, zvlněná krajina vhodná pro pěší i cykloturistiku, zajímavé přírodní objekty – Čertovo břemeno, Javořická skála, rybníky, vesnická památková zóna Ounuz, nedaleký lyžařský areál Monínec). Při západním okraji obce Alenina Lhota vzniklo golfové hřiště. Podíl zastavěné plochy se prakticky nezměnil. Obytné budovy v obcích spadajících do zájmového území se využívají pro individuální rekreační bydlení. Vedle toho je zde množství ubytovacích kapacit (Alenina Lhota, Kroužky nad Moníncem).

 

Použitá literatura a zdroje

 • Letecké měřické snímky, Archiv leteckých snímků ČÚZK, https://lms.cuzk.cz/lms/lms_prehl_05.html
 • Ortofoto z 50. let 20. století vytvořené v rámci projektu „Národní inventarizace kontaminovaných míst“, CENIA (2009 – 2012), http://cenia.cz
 • Ortofoto ČR z r. 2017 / 2018, © Český úřad zeměměřický a katastrální, http://www.cuzk.cz
 • Ortofota, WMS služba ČÚZK, https://geoportal.cuzk.cz
 • ŠAFÁŘ, Václav a Lenka TLAPÁKOVÁ. Alternative Methods of the Processing of Archival Aerial Photos. Geodetický a kartografický obzor / Geodetic and Cartographic Review, 2016, 62 (12), 253-257, ISSN 1805-7446.

Jistebnicko

Prostorové modely prezentují převedení informací z reálného světa do digitální podoby. Prostorové modely krajiny předstatvují modely krajiny jádrových území a detailní fotorealistické modely částečně nebo zcela zaniklých objektů.

Prostorové modely krajiny