primestska krajina Prahy

Modely krajiny jádrových území

Jádrové území tvoří katastry Čestlice, Modletice a Nupaky. Tato území bylo možné do 90. let 20. století označit jako zemědělskou krajinu v zázemí hlavního města. Od 90. let jej zasáhla vlna suburbanizace s vysokým podílem komerční zástavby a obslužných ploch.

Cíle

Cílem zpracování archivních a soudobých leteckých snímků bylo vytvořit spojitý náhled na zájmové území a postihnout zásadní změny v jeho vývoji území od 50. let 20. století do současnosti. Vzhledem k faktu, že výsledky zpracování slouží výhradně pro interpretační účely a vizualizaci změn, byla metodika zpracování archivních snímků zjednodušena. Dílčí snímky byly umístěny do souřadnicového systému S-JTSK s využitím zpětného protínání (rovnic kolinearity) a vlícovacích bodů, jejichž souřadnice byly odečteny ze soudobého ortofota a výškového modelu dostupných z webové mapové služby Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Pro účely zobrazení výškové členitosti území byl pak použit výškový vrstevnicový model ZABAGED.

Data a metody

A) Archivní letecké snímky

Letecké měřické snímky zachycující stav území v roce 1983 byly získány z archivu VGHMÚř v Dobrušce. Černobílé snímky velikosti 23 cm x 23 cm byly naskenovány s rozlišením 15 μm. S výjimkou konstanty kamery uvedené na rámu snímku nebyly známy prvky vnitřní orientace (tj. poloha hlavního snímkového bodu a zkreslení objektivu) a pro další zpracování byly zanedbány. Vzhledem k interpretačnímu účelu užití byla vzniklá geometrická zkreslení akceptovatelná. Pro získání prvků vnější orientace byly v každém snímku nalezeny alespoň 4 body identifikovatelné jak v archivním snímku, tak v současném ortofotu. Pomocí rovnic kolinearity byla dopočteny souřadnice středu promítání a sklony snímku. Snímek byl dále ortorektifikován s využitím výškového vrstevnicového modelu ZABAGED. Ten byl následně využit i pro 3D vizualizaci krajiny první poloviny 80. let 20. století. Pro zpracování byl použit software PCI Geomatika, ArcMap a ArcScene.

B) Ortofoto z 50. let

Ortofota z roku 1953 byla poskytnuta Českou informační agenturou životního prostředí Cenia. Pro 3D vizualizaci byla promítnuta na výškový vrstevnicový model ZABAGED. Pro zpracování byl použit software ArcMap a ArcScene.

C) Současné ortofoto

Současné ortofoto je zobrazeno pomocí webové mapové služby ČÚZK nad stejným způsobem zpřístupněným 3D gridovým modelem odvozeným z dat leteckého laserového skenování s využitím softwaru firmy ESRI.

Výsledky

Vytvořené 3D modely znázorňují

A) Komerční suburbanizaci v katastru Modletice.

Snímky z roku 1953 a 1983 ukazují převážně zemědělské využití půdy i v blízkém v okolí dálničního tělesa (dálnice byly v tomto úseku otevřena v 70. letech). V současné době je okolí výjezdu 10 dálnice D1 ve směru na Modletice zastavěno halami a obslužnými plochami.

B) Rezidenční suburbanizace příměstské krajiny Prahy.

Zatímco z porovnání snímků z roku 1983 a 1953 lze jako výraznější změnu postřehnout výstavbu střelnice v Čestlicích (západně od Nupak, vpravo od dálnice D1 ve směru na Brno), současný snímek dokumentuje růst rezidenční zástavby v Modleticích i Nupakách posledních 30 let.

 

1953 1983  2018
 1 praha det 50 zmenseno  2 praha det lms zmenseno  3 praha det 2018 zmenseno

 

 

Použitá literatura a zdroje

  • ŠAFÁŘ, Václav a Lenka TLAPÁKOVÁ. Alternative Methods of the Processing of Archival Aerial Photos. Geodetický a kartografický obzor / Geodetic and Cartographic Review, 2016, 62 (12), 253-257, ISSN 1805-7446.
  • Ortofoto z 50. let 20. století vytvořené v rámci projektu „Národní inventarizace kontaminovaných míst“, CENIA (2009 – 2012).
  • Letecké měřické snímky, VGHMÚř v Dobrušce.
  • Ortofota a digitální model reliéfu 4G použitá k aktualizaci a opravám současné katastrální mapy – WMS služba ČÚZK.