oslavany 2

Místa paměti a paměťové instituce

Martina Tůmová

Paměťové instituce uchovávají a předávají informace o minulosti a proměnách místní krajiny. Zahrnují primárně muzea nebo samostatné stálé expozice, v širším významu pak archivy a sbírky, které obsahují a spravují související archivní dokumenty. Zejména muzea pak lze definovat jako instituce, které získávají, uchovávají a zkoumají; zprostředkují a vystavují hmotné doklady o člověku a jeho prostředí za účelem studia, výchovy a potěšení (více viz Dolák 2013; Šobáňová 2012; Matero 2008).

Cíle

S využitím příkladu muzejních expozic vytvořit základní přehled a typologii paměťových institucí, které se nacházejí v širších hranicích zájmového území nebo se ve svých expozicích k zájmovému území vztahují.

Data a metody

Seznam paměťových institucí byl vytvořen zejména na základě rešerše elektronických informačních zdrojů. Z tohoto důvodu jej není možné považovat za zcela kompletní (existuje mnoho zejména soukromých sbírek, které se prostřednictvím internetu téměř neprezentují), avšak pro naplnění cílů projektu jej lze považovat za dostatečně validní.

V první fázi byla vytvořena databáze lokálních expozic vycházející z informací o českých muzeích poskytovaných Asociací muzeí a galerií ČR. Získané údaje byly dále doplněny informacemi dostupnými z popularizačních webových projektů „Do muzea!“ a „Muzeum.cz“. Ve druhé fázi byly expozice vyhledávány podle hlavních lokalit v zájmových územích, tedy podle větších měst s více než tisíci obyvateli. Výsledná databáze obsahuje bližší informace k jednotlivým paměťovým institucím – adresu, GPS lokalizaci, odkaz na web instituce.

Paměťové instituce (muzea a jednotlivé expozice) byly poté analyzovány s ohledem na zaměření expozic a sbírek, které jsou v nich uloženy a prezentovány veřejnosti. Expozice byly rozděleny do dvou základních kategorií:

  1. podle vztahu k přeměně krajiny v zájmovém území (v mapě vyjádřeny sklonem mapové značky) na ty, které:
  • se přímo vztahují k zájmovému území a prezentují minulost a proměny místní krajiny v zájmovém území;
  • nepřímo, resp. pouze volně, prezentují minulost a proměny krajiny v zájmovém území (např. městská muzea, neprezentují konkrétní proměnu krajiny).
  1. podle měřítkové úrovně (v mapě vyjádřeny velikostní mapové značky) na ty, které představují: 
  • instituce lokálního významu;
  • instituce regionálního významu.

V posledním kroku byly sbírky a expozice charakterizovány z obsahového hlediska a zaměření. Mapové značky pomocí barev zachycují maximálně tři nejtypičtější témata, kterým se expozice věnují.

 

Mapa: Muzejní expozice v zájmovém území Rosicko-Oslavansko

mista pameti Rosicko Oslavansko2 zmenseno

Tabulka: Přehled expozic zobrazených na mapě zájmového území

Lokalita

Název expozice

Webové stránky muzea / expozice

Oslavany

1. naučná stezka permokarbonem

http://www.oslavany-mesto.cz/zivot%2Da%2Dturistika/d-79058/p1=11577 

2. Zábavní park Permonium

http://www.permonium.cz 

3. Zámek Oslavany – Muzeum hornictví a energetiky

http://www.oslavany-mesto.cz 

Zastávka

Expozice Hornická obec Boží Požehnání – Zastávka

http://riczastavka.cz/muzejni-expozice-bozi-pozehnani 

Babice u Rosic

Muzeum průmyslových železnic

http://www.mpz.cz 

Ivančice

Muzeum v Ivančicích

http://ivancice.muzeumbrnenska.cz/cs/index.aspx 

Ořechov

Obecní muzeum Ořechov

http://www.orechovubrna.cz/obec/obecni-muzeum 

Moravský Krumlov

Městské muzeum a galerie Knížecí dům

http://www.meksmk.cz/muzeum/os-1006/p1=1015 

Výsledky

Prezentaci zájmového území Rosicko-Oslavansko se věnuje více různých expozic. Nejvýznamnější z nich, které více či méně zachycují proměnu místní krajiny, představuje osm paměťových institucí uvedených v mapě. V zájmovém území Rosicko-Oslavansko představuje hlavní sledovanou změnu přeměna dříve převážně montánní a industriální krajiny, která byla pro tuto oblast typická přibližně do 80. let 20. století. Hornictví mělo v tomto území dlouholetou tradici, proto je v paměťových institucích připomínáno z různých úhlů pohledu.

Přímo se této problematice věnuje Muzeum hornictví a energetiky na zámku v Oslavanech a expozice v Regionálním informačním centru v Zastávce (u Oslavan). Obě instituce přibližují vývoj hornictví na Rosicko-Oslavansku – od geologických dispozic po seznámení s hornickým řemeslem a životem (nejen) horníků.

Nepřímo se k industriální éře zájmového území vztahuje i Muzeum průmyslových železnic v Babicích u Rosic nebo dvě populárně naučné expozice nacházející se v Oslavanech – naučná stezka permokarbonem, která návštěvníky seznamuje s unikátním geologickým jevem v údolí řeky Oslavy, a zábavní park Permonium v areálu bývalého dolu Kukla (dříve též Nosek). Tento park představuje moderní formu prezentace minulosti pomocí zábavních a interaktivních herních prvků a atrakcí. Region Rosicko-Oslavanska v obecném kontextu představují i okolní lokální muzea, která doplňují prezentaci charakteru regionu prostřednictvím expozic zaměřených na lidová řemesla či významné osobnosti.

Archivní materiály ze státních archivů pro tuto oblast soustřeďují Moravský zemský archiv a Státní oblastní archiv Brno – venkov.

Použitá literatura a zdroje